Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Landskabet bør alle steder have en skovpræget karakter, hvor især store skove på dalsiderne skaber en overordnet ramme om landskabet.

I delområdet Salten Langsø skovlandskab bør landskabet være en enkel mosaik af skov, der brydes af arealer med lysåben natur og søer.

I den øvrige del af landskabsområdet bør dalbunden være præget af enge, moser og søer i det laveste terræn, mens marker og spredtliggende gårde og husmandssteder bør præge dalbundens terrassedannelser. Plantager er her et karaktergivende landskabselement, der ikke bør udbredes yderligere.

Der bør generelt værnes om landskabets uforstyrrede karakter og visuelle kvaliteter.


Skovrejsning

Der bør ikke ske skovrejsning i landskabsområdet, der ikke er en del af eksisterende skovdrift.

Det vurderes generelt at styrke landskabets karakter, hvis bevoksning i moser reduceres, så landskabet får en mere lysåben karakter i de lavbundsprægede områder og omkring områdets søer.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Dalen bør friholdes for byggeri, der ikke er landbrugsmæssigt nødvendigt.

Nyt landbrugsbyggeri bør i høj grad tilpasses landskabets karakter, ligesom den samlede bygningsmasse i karakter og udtryk bør udgøre en harmonisk enhed.

Det har afgørende betydning, at nyt byggeri respekterer landskabets skala og harmonerer med skalaen i den eksisterende bygningsmasse. Generelt er landskabet på dalsiderne præget af en lille skala, mens en større skala præger dele af landskabet i dalbunden.

Der bør lægges vægt på, at materialer og farver medvirker til at nedtone byggeriet i landskabsbilledet og integrere det i landskabet, herunder bør materialernes farve ligge inden for jordfarveskalaen.

Landskabets bevoksningsprægede karakter bør bruges til at nedtone nyt byggeri i landskabsbilledet.

Ombygning af andet byggeri i området bør ligeledes i høj grad tilpasses landskabets karakter og visuelle udtryk. Byggeriet bør således ikke i sin arkitektur eller farve fremstå meget synligt i landskabet eller på anden måde påvirke landskabets visuelle karakter eller oplevelsesværdi.


Byvækst og byrand

Der bør ikke ske byvækst i dalen.

Omdannelse af landsbyerne bør ske med respekt for landsbyernes oprindelige struktur og karakter, der generelt er kendetegnet ved, at bebyggelsen ligger velintegreret i landskabets terræn og bevoksning.

Der bør tages hensyn til, at landsbyerne optræder som velafgrænsede og harmoniske elementer i landskabet.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Dalen bør friholdes for tekniske anlæg, og der bør værnes om landskabets uforstyrrede karakter.


Kystnærhedszone

Landskabsområdet ligger uden for kystnærhedszonen.