Vurdering af landskabets karakter

Landskabskarakteren er vurderet

Landskabets karakter er vurderet med afsæt i de bærende karaktertræk, der er defineret som landskabets hovedkarakter. Vurderingen omfatter en vurdering af landskabets karakterstyrke, tilstand, oplevelsesværdi og sårbarhed.

Vurderingerne er lavet med afsæt i landskabskaraktermetodens principper. Tilgangen til vurderingen er beskrevet nærmere under fanen "Anvendt metode".