Farligt affald

Farligt affald består af mange forskellige typer kemikalier og materialer, der skal afleveres til specialbehandling, fordi det indeholder miljøproblematiske stoffer.

I Horsens Kommune indsamles farligt affald via genbrugspladserne, miljøkasser, batteriordning, apotekerordning og asbestordning.

Husholdningerne betaler kollektivt for driften af ordningerne som en del af husholdningsgebyret.

Det forventes at mængden af indsamlet farligt affald stiger, efter kommunen har indført miljøkasseordningen.

Miljøkasser

Ordningen for indsamling af farligt affald i miljøkasser er gennemført på Endelave og for alle enfamiliehuse i Horsens Kommune. Miljøkasseordningen er en henteordning, hvor Horsens Kommune stiller en rød miljøkasse til rådighed. Når kassen er fyldt, stilles den ud til affaldsbeholderne og vil i forbindelse med afhentning af dagrenovation blive ombyttet til en tom kasse.

Miljøkasseordningen omfatter husholdningsbatterier, sparepærer, småt elektronik, olie og kemikalier.

I Affaldshåndteringsplanen 2013 – 2024 blev det vedtaget at etablere en henteordning for dele af det farlige affald og småt elektronikaffald for alle husstande.

Genbrugspladserne

Ordningerne for farligt affald på genbrugspladserne fungerer som en bringeordning, hvor det er muligt at aflevere mindre mængder farligt affald. Ordningen forventes implementeret for flerfamiliesejendomme i denne planperiode.

Batteriordning

Indsamling af batterier er omfattet af producentansvarsordningen (Dansk Producent Ansvar System). Batterierne indsamles af kommunen.

Ved batteriordningen indsamles batterierne i en klar pose, som borgerne lægger på låget af affaldsbeholderen eller i en batterikurv, der opsættes i umiddelbar nærhed af affaldsbeholderen.

Batterier kan også afleveres i miljøkassen, på genbrugspladserne og ved de offentlige nedgravede affaldsstationer.

Apotekerordning

Borgere i Horsens Kommune har mulighed for at aflevere medicinrester på apotekerne.

Asbestordning

Horsens Kommune har både en hente- og en bringeordning til indsamling af asbest.

Henteordningen har fungeret siden maj 2017 og omfatter asbestholdigt bygningsaffald fra private boliger. Borgerne bestiller afhentning ved hjælp af en selvbetjeningsløsningen på borger.dk eller Horsens Kommunes hjemmeside, hvorefter asbesten hentes ved boligen. Der hentes op til 6 tons pr. bolig. Ved større renoveringsprojekter leverer virksomhederne direkte til deponi.

Samtidigt med etablering af henteordningen, blev der åbnet for modtagelse af asbest
på genbrugspladserne i Brædstrup og Vedslet, hvor der ligesom på Horsens genbrugsplads kan afleveres op til 200 kg asbestholdigt affald pr. dag.

Husholdninger betaler for indsamlingen og affaldsbehandlingen som en del af husholdningsgebyret.

Elektronikaffald

Elektronikaffald hører under Dansk Producent Ansvar System. Af ordningen fremgår det, at producenterne har pligt til at tage deres produkter retur til genanvendelse. Kommunerne skal lave indsamlingsordninger. I Horsens Kommune
indsamles elektronikaffald via storskraldsordningen og på genbrugspladserne og i miljøkassen.

Samlet vurdering

Miljøkasseordningen vil i planperioden blive udvidet til også at omfatte flerfamilies- ejendomme.