Personbiler

Figur 22 viser det gennemsnitlige parkeringsbehov, 5 % fraktilen og 95 % fraktilen for hver funktion samt hvor mange observationer/tællinger tallene er baseret på.

5 % og 95 % fraktilen viser sandsynligheden for at mere end 5 % ligger hhv. under og over de angivne tal. Disse tal viser, at der er en meget stor spredning i parkeringsbehovet indenfor de enkelte funktioner.

Figuren bør derfor anvendes som udgangspunkt for fastlæggelse af parkeringsbehovet for forskellige funktioner. Det er dog vigtigt efterfølgende at overveje om specielle forhold for netop den funktion eller lokale forhold i øvrigt kan medføre, at behovet kan være væsentlig anderledes.

Alle data er baseret på fri parkering - altså situationer uden parkeringsrestriktioner. For hoteller og restauranter samt børne- og ældreinstitutioner samt skoler er der benyttet oplysninger om antallet af parkeringspladser og tilfredsheden hermed.

Figur 22. Skemaet viser registrerede parkeringsbehov for forskellige funktioner baseret på tællinger og analyse. For boliger er parkeringsbehovet angivet som pladser pr. bolig og for de øvrige funktioner som pladser pr. 100 m2. ( Kilde: Vejregler Trafikarealer, Byernes trafikarealer, hæfte 9, Oktober 2011, Vejregelrådet, Vejdirektoratet.)

Figur 22 viser parkeringsbehovet for en række forskellige funktioner baseret på data fra transportvaneundersøgelserne fra 2006-08 samt en række analyser og tællinger foretaget i 2009.

 

Figur 23 viser et eksempel på parkeringsbehovet for boliger og butikker opdelt på bystruktur og bystørrelse for bykerner. Til sammenligning falder Horsens by indenfor kategorien af byer med et indbyggerantal på 35. – 60.000 ( den lysegrønne søjle).

Figur 23 Diagrammet viser parkeringsbehovets variation afhængig af boligtype i bykerner (antal biler pr. bolig). Kilde: Vejregler, Trafikarealer, Byernes trafikarealer, hæfte 9, Oktober 2011, Vejregelrådet, Vejdirektoratet.