Nyt bybusnet

I trafikplanen er indarbejdet de fokusområder som er beskrevet under fanen: ÆNDRING AF DEN KOLLEKTIV BUSBETJENING . Ændringerne i busbetjeningen er samlet beskrevet i dette afsnit. I bilag 3 er linjeføringen for de enkelte ruter beskrevet og i bilag 4 er konsekvenserne for de enkelte områder beskrevet.

Figur 12: Nyt bybusnet i Horsens


 

I tabellen nedenfor er der linje for linje beskrevet formålet med ændringen i forhold til nuværende og nye kunder, hvad ændringen går ud på og de væsentligste afledte konsekvenser for de nuværende brugere. Ændringer og afledte konsekvenser fremgår også af bilag 4.

Linje Formål med ændring i forhold til nuværende og nye kunde Ændring Væsentligste afledte konsekvenser i.f.t. nuværende brugere.
1 At reducere sløjfekørsel og rejsetid for godt 200 kunder i den nordlige del af Stensballe Grundet de trafikale forhold omkring Vangevej og Fortevej vil linje 1 bibeholde sit nuværende forløb i Stensballe. Linje 1 laves derfor ikke om. Samtlige ture vil køre helt til Stensballe. Der nedlægges ingen stoppestedet på ruten.
2 At tilpasse kapaciteten i Stensballe og forbedre kapacitets-udnyttelsen på linje 3 ved at denne betjener Stensballe i stedet Linje 2 vil fremadrettet kun køre til VIA ved Chr. M. Østergaards Vej. Der vendes ved Hybenvej, Østerled, Chr. M. Østergaardsvej og Pilegade Der vil ikke være direkte forbindel-se mellem Stensballe Strandvej og Bakkesvinget, men rejsestrømmene herimellem er minimal.
3 At forbedre kapacitetsudnyttelsen på linje 3 ved at denne betjener Stensballe. Linje 3 forlænges til Stensballe og vil ikke længere betjene Carit Etlars Vej. Det undersøges, om der kan etableres et stoppested ved vejen gen-nem Rådhusparken ved J. Chr. Juliussens vej. Dette afhænger af om det er muligt under hensyntagen til afviklingen af den øvrige trafik på parkeringspladsen. Kunder fra Stensballe Strandvej og Husoddevej vil ikke længere have direkte forbindelse til Bakkesvinget og Sundvej. Der kan skiftes til linje 1 i Stensballe. Til gengæld vil de sammen med andre kunder i Stensballe få en hurtigere forbindelse til Centrum
4 At reducere rejsetid for kunder til/fra Tyrsted Linje 4 vil ikke længere betjene Fjordparken.
De trafikale forhold og den store mængde trafik ved Sundhedshuset og Bilka kan i dag ikke bære flere busser. Derfor vil line 4 fortsat betjener Spedalsø.
Stoppestederne ved Fjordparken nedlægges. Mulighederne for etablering af et fast stop på Bollervej undersøges. Dette betyder, at op til 20 kunder dagligt vil skulle benytte bussen ved Bollervej i stedet for Fjordparken.
5   Linje 5 fastholdes som den hidtil har været, dog med en nedjustering til halvtimerdrift, da der ikke er kundegrundlag til tre afgange i timen i dagstimerne. Betjeningen vil gå fra tre til to afgange i timen. Da afgangene vil blive forskudt fra linje 4 vil det betyde, at der på den indre strækning (nord for Bollervej) vil være 4 afgange i timen.
6 At reducere rejsetid. Horsens Gymnasium får mere direkte for-bindelse til centrum i begge retninger Linje 6 vil ikke længere betjene et enkelt stop på Vejlevej i retning mod Centrum (Vejlevej/Vedbæksallé) Kortere rejsetid og mere direkte kørsel. Ca. 15 kunder på Vejlevej/Vedbæksallé skal bruge 202 eller andet stoppested i en afstand på ca. 300 m
7 At reducere rejsetid og en kompliceret betjening på linjerne 7 og 8 Linje 7 ændres, så der ikke køres via Vejlevej på den yderste del af ruten. Det betyder at stoppestedet Vejlevej ved Torstedskolen og Vejlevej/Vedbæksallé ikke betjenes i retning mod trafikterminalen.
Det undersøges pt. hvorledes der skabes de bedste vendeforhold ved Ørnstrupvej både for chauffører og for kunder. Learnmark vil ikke blive betjent på alle afgange
Kortere rejsetid og mere direkte kørsel for kunder på Torstedalle og til dels også Learnmark og Ørnstrupvej. Ca. 15 kunder ved stoppestedet Vejlevej ved Torstedskolen kan bruge 202 eller linje 6 fra Platanallé som kan nås via tunnel under Vejlevej (ca. 50 m.) Der er kun ca. 5 kunder ved Vejlevej/Vedbæksallé)
Nedlæggelse af stoppesteder afhænger af hvorledes rutens forløb bliver ved Ørnstrupvej.
8 At reducere sløjfekørsel, rejsetid og en kompliceret betjening på linjerne 7 og 8 Vil ikke længere betjene Marsalle, Thorsgårdsvej og Torstedalle. Samme linjeføring i begge retninger.
Dog vil der i en prøveperiode på et år køres til Saturnvej på hver anden afgang. Efter ét år evalueres det hvor mange afgange der skal køre via Saturnvej.
Kortere rejsetid for kunder på Østerhåbsvej og Østerhåbsalle. Der nedlægges 3 stoppesteder, det har betydning for 31 daglige brugere. De får en gangafstand på 300 - 700 meter til nærmeste stop
9 At reducere rejsetid og sløjfekørsel og skabe en mere konsistent betjening af området ved Forum Afkortes ved Løvhøjsvej og der køres ikke via Borgmestervej. Eneste bybusbetjening på Vestergade vil være de få afgange på rute 11, der betjener statsskolen. Vestergade vil fortsat være betjentmed lokale og regionale busser (110,112,114 og 116). Over det meste af dagen vil der være minimum to afgange i timen i begge retninger. Rejsetiden for kunderne på Ane Stauningsvej, Langmarksvej, Nørrebrogade og Priorsløkkevej forkortes.
3 stoppesteder på Borgmestervej forsvinder, de bruges dagligt af 27 kunder. Der vil være op til 700 meter til nærmeste stop. På de 3 stop på Vestergade på rute 9 som kun kører i retning af Trafikterminalen er der følgende daglige på-og afstigere ved stoppene:
Vestergade/Vesterhallen: 24 kunder
Vestergade/Vesterled: 17 kunder
Vestergade/Nygade: 17 kunder
Disse kunder vil kunne bruge et stort antal regional- og lokalruteafgange, der betjener Vestergade.
10 At reducere rejsetid og sløjfekørsel og skabe en mere konsistent betjening af området ved Forum Ændret linjeføring så Møllegade/Kildegade ikke betjenes. Flintebakken betjenes kun mod Trafikterminalen på linje 10 Kortere rejsetid for kunder fra Langmarksvej.
Kunder der benytter Flintebakken, Møllegade og Nørregade henvises til den nye servicebus (12S)
11   Ingen ændringer Ingen ændringer
12 At betjene Flintebakken, Møllegade/ Kildegade og skabe direkte forbindelse til Sundhedshuset og Sygehuset Nyoprettet servicelinje, som betjener Flintebakken, Østergade, Møllegade, Kildegade, Vitus Berings Plads, Sundhedshuset og Sygehuset, samt Trafikterminalen.
Der køres timedrift mellem 8-18 og totimersdrift i weekenden mellem 8-18.
Det udvidede betjeningsvindue gennemføres i en prøveperiode på ét år hvorefter det skal vurderes, om denne skal fortsætte.
Nuværende kunder fra Flintebakken og Møllegade/Kildegade og andre centrale dele af Horsens vil bevare en forbindelse til centrum og få direkte forbindelse til Sundhedshuset og Sygehuset.
220 At forbedre betjeningen af Hatting Der indsættes flere afgange til Hatting. Frekvensen til Hatting øges, hvilket kan opfylde de ønsker der har været fra dette område. Det bestræbes at der kommer tilnærmelsesvis halvtimedrift på ruten i myldretid.

Der er i forslaget kun ca.10 stoppesteder, der mister betjening på grund af ruteomlægning.

Enkelte stoppesteder på Vejlevej og 3 på Vestergade mister bybusbetjeningen og henvises til regional- og lokalruter.


 

Nedenstående kort viser stoppesteder, der mister deres betjening.

Figur 13: Betjening af stoppesteder i det nye bybusnet. Gul linje indikerer lav frekvens (linje 11)

I de besluttede ændringer kan der ske mindre justeringer på grund af vejforhold og muligheder for etableringer af stoppesteder. Der vil i den konkrete køreplanlægning blive undersøgt om der hensigtsmæssigt kan nedlægges tætliggende stoppesteder for at reducere rejsetiden.


Nedenstående kort viser 400 m. gangafstand (luftlinjeafstand) til nærmeste stoppesteder i det nye bybusnet.

Der er ikke større ændringer i dækningen i forhold til den nuværende betjening. Et område vest for Vejlevej får dog mere end 400 m til nærmeste stoppested, men under 600 m

Figur 14: Afstand i radius på 400 meter fra stoppesteder ved nyt bybusnet