Fysiske tilpasninger og initiativer der kan styrke brugen af kollektivtrafik

Tilpasning af stoppesteder i forbindelse med planen


Som overordnet vejledende regel for en stoppestedsafstand med en god balance mellem gangtid og køretid angiver vejreglen for kollektiv bustrafik og BRT 400 meter som anvendelig for normale danske forhold. Mindre afstande kan anvendes i tætte byområder, større i spredte områder.

I øvrigt skal der altid inddrages en række hensyn i forbindelse med stoppestedsplaceringen.

  • Placering i nærheden af større rejsemål
  • Hensyn til skift mellem transportmidler
  • Naturlig og sikker gangvej til stoppestedet
  • Placering i trafiksikkert miljø
  • Hensyn til omgivelserne, herunder stoppestedets naboer.


I forbindelse med justeringerne af bybusnettet vil der skulle opsættes nye stoppestedsstandere og andre vil skulle tages ned. Stoppestedsafstanden på bybuslinjerne er i Horsens generelt i intervallet 200 – 400 m. I forhold til de foreslåede servicemål ang. gangafstand til stoppesteder vil der være potentiale for at nedlægge eller slå nogle af de eksisterende stoppesteder i Horsens sammen. Dette giver lidt længere gangafstand, men reducerer samtidig køretiden.

I forhold til forslaget til bybusruterne beskrevet i Trafikplanen er der umiddelbart følgende ændringer:

Linje 1: Ingen ændringer.

Linje 2: Der opsættes stander ved Østerled i én retning. Vejforhold undersøges og der tages stilling til om denne skal gennemføres.

Linje 3: Ingen ændringer.

Linje 4: Standere ved Fjordparken fjernes (2 stk.)

Der etableres et stop på Bollervej modsat Fjordparken (1 stk.). Det undersøges om der kan etableres fast stoppested her.

Linje 5: Ingen ændringer.

Linje 6. På Beringsvej etableres der standere i begge sider af vejen 2 stk. Ved Bankagervej nr. 235 etableres der en stander. Det undersøges hvorledes disse kan etableres.

Linje 7: Det undersøges hvordan ruten bedst muligt kan betjene Ørnstrupvej og på baggrund af dette tages der beslutning om etablering og nedlæggelse af stoppesteder.

Linje 8: På Østerhåbsvej etableres der standere i begge sider af vejen (2 stk.), på Østerhåbsalle etableres der standere i begge sider af vejen (5 stk.), standerne på Marsalle mellem Vestvejen og Thorsgårdsvej fjernes (2 stk.), standerne på Thorsgårdsvej fjernes (2stk.). Alle undersøges i forhold til trafikforhold.

Linje 9: På Priorsløkkevej etableres der standere i begge sider ved Honoresvej og ved nr. 17 (2 stk.), ved Langmarksvej etableres der standere ved nr. 28b og modsat parkeringspladsen ved Forum. Standerne ved Borgmestervej fjernes (3 stk.). Alle undersøges i forhold til trafikforhold.

Linje 10: Ingen ændringer.

Linje 11: Ingen ændringer.

Linje 12 Servicebus: Det undersøges om der på linje 12S skal etableres nye stoppesteder udover de eksisterende på ruten.

Realtidsinformation

Horsens Kommune har på de mest anvendte stoppesteder i Horsens og Brædstrup samt på stoppesteder i Gedved, Egebjerg, Hovedgård, Søvind, Østbirk, Vestbirk, Lund, Nim, Vinten, Sdr. Vissing, Tvingstrup, Hatting, Boller og Sejet i alt 42 stoppesteder etableret realtidsinformation.

Opsætningen af realtidsinformationstavler ved disse stoppesteder blev indledt i maj 2016, og med udgangen af juni 2016 var tavlerne taget i brug.

Cowi har gennemført en før- og efterundersøgelse med henblik på at belyse, om realtidsinformationstavlerne (ekskl. Horsens og Brædstrup) har været med til at øge tilfredsheden med informationsniveauet i den kollektive trafik. Resultaterne fremgår af rapporten ” Horsens Kommune, Evaluering af realtidsinformationstavler” 8. september 2016.

Spørgsmålene omhandler opmærksomhed om, brug af, og tilfredshed med realtidsinformationstavlerne samt det generelle informationsniveau i den kollektive trafik.

Sammenlignes resultaterne fra før- og efterundersøgelsen, er respondenternes tilfredshed med alle fire adspurgte forhold om den kollektive trafik steget. Dette gælder især for tilfredsheden med den eksisterende information om forsinkelser og aflysninger samt rejseinformation ved stoppestedet. Der er dog på nogle stoppesteder problemer med valide realtidsdata. Respondenterne i efterundersøgelsen vil i høj grad gerne have realtidsinformationstavler på flere stoppesteder i Horsens Kommune.

Resultaterne af undersøgelsen viser at realtidsinformation forbedrer kundernes oplevelse af den kollektive trafik. Midttrafik lancerer i efteråret 2016 en realtids app, hvor man kan få realtidsoplysninger om afgange fra et stoppested. Det vil dog af hensyn til kundeservice fortsat være relevant med fast realtidsinformation på udvalgte stoppesteder.

Overvejelser om udvidelse af realtidsinformationstavler på stoppesteder i Horsens Kommune kan evt. afvente erfaringerne med Midttrafiks app.

Busprioritering

Til trods for, at Horsens Kommune i forhold til andre bybuskommuner har været relativt aktiv med hensyn til prioritering af bustrafikken, er der fortsat betydelige problemer med forsinkelser og bussernes regularitet. Dette gælder naturligvis især i spidstrafikken morgen og eftermiddag.

Midttrafiks realtidssystem vil i 2017 give meget gode muligheder for at dokumentere forsinkelser på hele rutenettet og deres fordeling over forskellige perioder. Det foreslås derfor, at der i løbet af 1. halvdel af 2018 gennemføres en analyse af forsinkelserne og deres konsekvenser i form af øget rejsetid for passagerer og køretid for busserne. Analyserne kan anvendes til at udpege ”sorte pletter”, som kan indgå i den løbende vejplanlægning.

Kombinationsrejser

Forholdene for kombinationsrejser har ikke været en særskilt del af analyserne i forbindelse med trafikplanen.

Der er i E-boks undersøgelsen en del ønsker om stoppesteder tættere på bopælen, men kun få bemærkninger vedr. stoppestedsfaciliteter, hvilket må tolkes som en rimelig tilfredshed med de nuværende forhold blandt kunderne.

Kombinationsrejser mellem tog og bus er af gode grunde højt prioriteret i Horsens, både, hvad angår fysiske faciliteter på stationen/busterminalen og bybussystemet, som er bygget op om betjening af stationen, som også er udgangspunktet for skift fra/til regionale ruter. Vurderet ud fra E-boksundersøgelsen er der tilfredshed med de fysiske skifteforhold ved stationen/busterminalen, da der ikke er bemærkninger om problemstillinger i denne forbindelse.

Til gengæld er der mange bemærkninger om manglende korrespondancer til togafgange. Det skyldes til dels, paradoksalt nok, at Horsens har en relativ høj frekvens m.h.t. togbetjening. Nedenfor er vist antallet af ankomster/afgange over en eftermiddagstime på hverdage.

Som det fremgår, er der krydsende afgange hvert kvarter, og der vil derfor nødvendigvis, med halvtimedrift på de fleste bybusruter, være øget ventetid på halvdelen af afgangene. Aktuelt passer bybusserne i halvtimedrift afgangene med IC og ICL og ankomsterne med regionaltogene, hvilket daglige pendlere til en vis grad kan indrette sig efter. Problemet med lange ventetider for nogle afgange/ankomster kan kun løses ved 15 minutters drift, hvilket er muligt i centrum/nord, men ikke på de sydlige linjer.

Samkørsel bliver i stigende grad benyttet, bl.a. på grund af effektive formidlingsplatforme. Derfor kan det overvejes, om man kan understøtte kombinationen mellem bus og samkørsel fra samkørselsanlæggene ved motorvejen.

Samkørselsanlægget ved E45/Silkeborgvej er i dag busbetjent med ruterne 110, 114 og 116. Der er et meget lav brug af stoppestederne ved anlægget. Der er på tidspunkter relativt lang tid mellem afgangene, hvilket kan udgøre en barriere, især fordi der ikke er ventefaciliteter på anlægget, der som udgangspunkt er indrettet til, at man afventer samkørslen i bilen.

Som et forsøg kunne det overvejes at etablere trygge ventefaciliteter i samarbejde med Vejdirektoratet og markedsføre muligheden.