Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.8.1 Dalen vest for motorvejen

De bærende landskabstræk vurderes generelt at fremstå med intakte strukturer, når der sammenholdes med landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse, der knytter sig til den landbrugsmæssige udnyttelse af dalen med afsæt i landsbyernes udskiftning og driften af de udflyttede gårde. De strukturmæssige ændringer, der er sket siden udskiftningstiden i slutningen af 1700-tallet, er især en øget bevoksning i moserne, der har givet landskabet en mere bevokset karakter. Det er udtryk for et betydeligt mindre græsningstryk, fordi græsningslandskabet i dag ikke har samme driftsmæssige betydning som tidligere.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer varierer fra middel til god.

Dallandskabet fremstår i denne del af dalen uden teknisk påvirkning. De stejle dalsider samt bevoksningen på dalsiderne og i dalbunden betyder, at der ikke er visuel sammenhæng til de omgivende landskaber. Derfor er landskabet heller ikke præget af anlæg i de omgivende landskaber.

Middel tilstand

T.8.2 Øst for motorvejen

Mellem motorvejen og delområdet omkring Nørrestrand er landskabets karaktertræk fortsat overvejende intakte, idet landskabet er præget af vådområde og enge med en overvejende lysåben karakter på dalbunden samt marker på dalsiden. På den sydlige dalside er intaktheden dog svækket af dels en golfbane og dels af Horsens by, der trækker sig ned over dalsiden. Samlet set vurderes intaktheden middel.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer vurderes middel til god. Tilstanden er betydeligt styrket af de store vådområder på dalbunden, der er helt centrale elementer i dalens landskabskarakter, mens tilstanden i nogen grad svækkes af golfbanen, der fortrænger den naturlige karakter.

Denne del af dalen indeholder flere tekniske anlæg. Motorvej, hovedvej og jernbane er strukturer, der medfører fysiske og visuelle barrierer i landskabet, mens højspændingsanlæg medfører en teknisk visuel påvirkning af landskabet. Horsens by er i høj grad skjult fra dalen af bevoksning og præger derfor ikke eller kun i mindre grad dallandskabet. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning af landskabet stor.

DELOMRÅDER

God tilstand

T.8.3 Vorbjerg Høje

De bærende landskabstræk afspejler tydeligt landskabskarakterens oprindelse som et landbrugslandskab med afsæt i de små landsbyer samt prægning af gravhøje fra oldtiden, men strukturernes intakthed er i nogen grad svækket af et intensiveret landbrug. Det kuperede terræn ved Vorbjerg Bakker er i dag skovklædte mod tidligere at være et græsningspræget landskab og i den centrale del af området er naturlige lavbundsområder i terrænlavninger afvandet og opdyrket frem for afgræsset. Intaktheden vurderes derfor middel.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende karaktertræk og landskabselementer er overvejende god.

Landskabet fremstår i høj grad uden eller med kun lidt visuel påvirkning fra tekniske anlæg eller markant byggeri. Da der fra det højtliggende terræn er vide udsigter over de omgivende landskaber, optræder tekniske anlæg i disse landskaber i udsigterne. På grund af afstanden til anlæggene vurderes påvirkningen dog mindre.

T.8.4 Vær kirkelandskab

I delområdet omkring Vær Kirke er de karaktergivende strukturer overvejende intakte. Mens bebyggelsesstrukturen er næsten intakt, samt landskabets karakter af landbrugslandskab, er landskabet i dag langt mere bevokset end tidligere. Bevoksningen præger det mest kuperede terræn.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende landskabstræk og elementer vurderes overvejende god.

Landskabet fremstår de fleste steder uden teknisk påvirkning. En mindre teknisk påvirkning optræder i den nordlige og vestlige del af området, hvor et højspændingstracé krydser området og hvor Horsens by er synlig i udsigterne. Påvirkningen er meget lokal.

Middel tilstand

T.8.5 Nørrestrand

I dag er strukturen af de bærende landskabstræk overvejende intakte, når der på den nordlige dalside tages afsæt i en karaktermæssig oprindelse i et udskiftningspræget landbrugslandskab og på den sydlige dalside tages afsæt i en betydelig urbanisering af landskabet. (I takt med at udviklingsplanen for Nørrestrand gennemføres, vil landskabskarakteren ændre sig og landskabskarakterns oprindelse vil knytte sig til denne omdannelse af landskabet).

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende landskabstræk vurderes overvejende god.

Landskabet er generelt præget af Horsens by, der de fleste steder indgår i udsigterne på langs og på tværs af dalen. Generelt indgår byen som en som en flade, der strækker sig ned over dalsiden med varierende byggeri, der i forskellig grad markerer sig i byranden. Særligt lysanlæggene på stadion optræder som orienteringspunkter, der påvirker udsigterne over landskabet, fordi de på grund af deres størrelse og karakter markerer sig i byens profil. Den samlede påvirkning vurderes moderat. Når man står med byen i ryggen og ser ud over Nørrestrand mod nord, er landskabet lang mere upåvirket og landskabsoplevelsen anderledes.