Kulturbetingede landskabstræk

Dallandskabet er generelt kendetegnet ved en mosaik af skove, enge, moser, overdrev og dyrkede marker. Husmandssteder og små gårde ligger spredt på dalens sider og holme i dalbunden.

Landskabskarakterens oprindelse

De kulturbetingede landskabstræk er især knyttet til den landbrugsmæssige udnyttelse af dalen og den tilhørende bosætningsstruktur i og uden for dalen. Disse karaktertræk udspringer navnlig af udskiftningsreformerne i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet og har betydning for strukturen af marker, enge, hegn, diger, og bebyggelse.

Dyrkningsstruktur

Dyrkningsstrukturen er en mosaik af enge, moser og dyrkede marker.

Dalsiderne er de fleste steder præget af skiftevis dyrkede marker og skove, mens de mest stejle dalsider er græsningsarealer med stedvist overdrev.

Dalbundens dyrkningsstruktur og udtryk varierer. De mest lavtliggende arealer omkring og øst for motorvejen har karakter af vådområde med mose og eng. Vest for motorvejen er dalbundens terræn lidt højere og småbakket. Her fremstår dalbunden i højere grad med en mosaik af enge, moser og dyrkede marker.

Lige vest for motorvejen er dalsiden og dele af dalbunden præget af en golfbane, der lokalt bryder dyrkningsstrukturen.

Bevoksningsstruktur

Dalen er generelt præget af spredt bevoksning, der indgår i dalens mosaikkarakter og skaber en ramme om dalen.

Bevoksningsstrukturen er derved tegnet af små og middelstore skove på dalsiderne, samt bevoksninger i tilknytning til små og store moseområder i dalbunden.

Bebyggelsesstruktur

Bebyggelsesstrukturen i dalen tager i høj grad afsæt i, at små landsbyer generelt ligger oven for dalsiderne i overgangen til de omgivende landbrugslandskaber. Landsbyernes ejerlav strækker sig ned i dalen, hvor udstykkede gårde og husmandssteder ligger spredt langs vejene på dalens sider eller på små holme i dalbunden. 

 

Tekniske anlæg

Den centrale del af dalen vest for motorvejen er fri for tekniske anlæg, mens dalen omkring og øst for motorvejen inden for ca. 2 km krydses af motorvejen, to højspændingstracéer og jernbanen.