Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

I hele dallandskabet bør ændringer i høj grad tilpasses landskabets karakter og tage hensyn til landskabets oplevelsesværdier.

I den centrale del af området bør der opretholdes en mosaik af eng, mose, skov og dyrkede marker, der skaber et varieret landskab med en overvejende naturpræget karakter.

I delområdet Vorbjerg Høje er synligheden af landskabets mange gravhøje samt Underup Kirke afgørende landskabstræk og landskabets åbne karakter vigtig.

I delområdet Nørrestrand bør landskabet bevares med en overvejende lysåben karakter, hvor den store vandflade og engene i dalbunden er afgørende karaktertræk og afsæt for områdets særlige udsigtsmuligheder.

I delområdet Vær kirkelandskab bør der værnes om landskabets lille skala og i høj grad intakte bebyggelsesstruktur, der vurderes at have en betydelig kulturhistorisk fortælleværdi.


Skovrejsning

Som udgangspunkt bør landskabet inden for dalens afgrænsning friholdes for skovrejsning af hensyn til dalens karakter og oplevelsesværdier.

I den centrale del af dalen vil det styrke landskabskarakteren, at moserne får en mere lysåben karakter.

Omkring Nørrestrand vurderes det muligt at indpasse små områder med skov, så det understøtter landskabets karakter og oplevelsesværdier.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Dallandskabet bør friholdes for stort landbrugsbyggeri eller andet stort byggeri, der bør søges placeret uden for dalen.

Nyt landbrugsbyggeri bør i høj grad tilpasses landskabets karakter og den eksisterende bygningsmasse i forhold til skala og samlet udtryk.

Den samlede bygningsmasse bør fremstå ensartet og harmonisk i landskabet, og bygningernes farver bør ligge inden for jordfarveskalaen.

Området bør ikke tilføres nyt byggeri, der ikke er landbrugsmæssigt nødvendigt.

Omdannet eller genopført byggeri bør ligeledes i høj grad tilpasses landskabets karakter. Særligt bør byggeriet ikke fremstå stort eller markant i landskabsbilledet og bør opføres i materialer inden for jordfarveskalaen.


Byvækst og byrand

Der bør ikke ske byvækst i dalen uden for delområdet Nørrestrand.

Nim og Lund bør afgrænses uden for dalen og byernes byrande mod dalen bør have en grøn karakter. Der bør være opmærksomhed på, at højt eller markant byggeri i eller omkring byranden kan påvirke dallandskabet visuelt.

Delområdet Nørrestrand bør friholdes for byvækst på de nordlige dalside. Byudvikling omkring Nørrestrand bør ske uden for dalens afgræsning. Der bør være særlig opmærksomhed på, at byranden til nye boligområder mod Nørrestrand i høj grad tilpasses dallandskabets visuelle karakter og oplevelsesmuligheder. Byranden bør ikke fremstå markant i udsigterne over området eller i oplevelsen af landskabet som helhed. Byggeriet bør opføres i materialer inden for farveskalaen jordfarver.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Dallandskabet bør friholdes for nye tekniske anlæg for at værne om landskabets generelt upåvirkede karakter.

Øst for motorvejen bør der være opmærksomhed på, at der med afsæt i de eksisterende anlæg kan ske en betydelig merpåvirkning ved selv små eller få nye anlæg.

Der bør være opmærksomhed på, at nye, høje anlæg i de omgivende landskaber kan medføre en visuel påvirkning af landskabet i dalen og dermed påvirke dalens visuelle karakter og oplevelsesværdi.


Kystnærhedszone

Delområderne Nørrestrand og Vær kirkelandskab ligger inden for kystnærhedszonen til Horsens Fjord.

Der bør være opmærksomhed på, at ændringer i landskabet nord for Nørrestrand kan blive synlige fra Horsens Fjord og landskabet syd for fjorden og dermed påvirke kystlandskabet. Kystnærhedszonen inden for dallandskabets afgrænsning bør i det lys opretholdes med en lysåben kararakter fri for ny bebyggelse.