Lille Hansted Ådal

Delområdet Lille Hansted Ådal omfatter den markante erosionsdal omkring Lille Hansted Å og Tolstrup Å, der adskiller sig fra områdets øvrige små dale, samt Hansted Skov, der udgør områdets eneste skovområde.

Geologisk betingede landskabstræk

Dalen omkring Lille Hansted Å og Tolstrup Å er en markant erosionsdal, der er skåret ned i det storbakkede terræn, der udgør Gedvedbakken. Dalen er dannet af smeltevand, der under sidste istid strømmede fra det højtliggende terræn til den store Hansted Ådal mod syd. Det har skabt en dal med stejle dalsider og en smal dalbund. Delområdet omfatter den del af dalen, der strækker sig fra Tolstrup Møllegård mod syd, men dalen udspringer af flere små dalstruturer, der præger landskabet i den nordlige del af landskabsområdet.

Hansted Skov ligger omkring og øst for ådalen i delområdets nordlige del. Skoven ligger dermed i et skrånende og storbakket terræn.

En central, geologisk betinget struktur er Lille Hansted Å/Tolstrup Å, der slynger sig i den smalle dalbund omgivet af lavbundsflader. Lavbundsfladerne er særlig udtalte i den sydlige del af området, hvor dalbunden er lidt bredere end i den nordlige del. Flere steder er der også søer i dalbunden.

Kulturbetingede landskabstræk

De kulturbetingede landskabstræk udspringer dels af det omgivende landbrugslandskab, hvor landsbyer og andre jordbesiddere har brugt både dal og skov som græsningslandskaber og vigtige ressourceområder for bjerning af bl.a. hø til vinterfoder. Bebyggelsesstrukturen udspringer af udskiftningen af de omkringliggende landsbyer i slutningen af 1700-tallet, men består også af møllegårde.

Dyrkningsstrukturen er i den nordlige del af området domineret af Hansted Skov, mens dalen i den sydlige del af området har en mere lysåben karakter. Her er de stejle dalsider flere steder præget af hede og overdrev, mens bevoksningen er mere begrænset. Dalbunden er udfyldt af eng og mose, der omgiver den slyngende å.

Bebyggelsesstrukturen er begrænset til få gårde, der ligger langs dalens overkant, samt enkelte møllegårde, der ligger i dalbunden.

Den sydlige del af dalen krydses af et højspændingstracé, men ellers er dalen fri for tekniske anlæg.

Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet er generelt kendetegnet ved en enkel karakter, der er defineret af dalens geologiske struktur, skoven og naturen. Det er samtidig elementer, der definerer landskabets generelt lille skala.

I den centrale og nordlige del af området har landskabet en meget lukket karakter. Lokalt er landskabet præget af udsigter på langs af dalen, men de begrænses hurtigt af dalens bugtede karakter eller bevoksningen på dalens sider eller dalbund.

I den sydlige del af området har landskabet en mere åben karakter mod det omgivende landskab. Her er udsigterne på tværs af dalen præget af byens boligområder, der tydeligt indgår i landskabsbilledet.