Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.10.1 Hovedparten af dalen

I hovedparten af dalen vurderes de karaktergivende elementer og strukturer i høj grad intakte. Sammenlignet med de historiske kort består ændringerne i landskabet af de tilføjede højspændingsanlæg og den krydsende motorvej. Højspændingsanlæggene har ikke ændret på landskabets strukturer, og motorvejsanlægget har kun medført mindre ændringer, der her tillægges en lille og lokal betydning.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer vurderes generelt god. Særligt vigtigt er dalens lysåbne karakter af eng og overdrev, samt åens naturlige forløb. Det vurderes at være det generelle indtryk af landskabskarakteren.

Det varierer, i hvor høj grad landskabet er visuelt påvirket af tekniske anlæg. Mest betydende er det dobbelte højspændingstracé, der krydser den centrale del af dalen og er synligt over stor afstand. Når master og luftledninger indgår i udsigterne på langs af dalen, vurderes påvirkningen moderat. Andre steder er landskabet helt uden teknisk påvirkning. Eksempelvis set fra Kørup Bro mod vest eller omkring store dele af Bygholm Sø.

Middel tilstand

T.10.2 Dalen omkring Bygholm

Omkring Bygholm og den østligste del af dalen vurderes de karaktergivende strukturer i høj grad at være intakte. Selv om hovedgården i dag har anden anvendelse, er strukturen i bygningsmassen og parken i høj grad intakte. Områderne, hvor teglværket og elværket lå, er omdannet til boligformål. Det forhold, at der er boligudvikling i dalen svækker intaktheden, der samlet set vurderes middel.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer vurderes god.

Oplevelsen af landskabet er i denne del af dalen visuelt præget af den omgivende by, der dels afgrænser dalen og nogle steder trænger ned i dalen. Det vurderes at være en moderat til mindre påvirkning. Da man her har en tydelig fornemmelse af at være i byen, er der en forventning om en vis urban påvirkning.

DELOMRÅDER

God tilstand

T.9.3 Tamdrup Bisgård

De karaktergivende strukturer inden for ejerlavet til Tamdrup Bisgård vurderes i høj grad intakte. Det er afspejlet i landskabets enkle hovedgårdskarakter og store skala, der kan føres tilbage til historiske kort fra 1700-tallet.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer, her især Tamdrup Bisgård og Tamdrup Kirke, fremstår i god tilstand.

Landskabet opleves i høj grad upåvirket.