Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Særligt karakteristisk

K.10.1 Dalen omkring Bygholm Hovedgård og Bygholm Sø

Omkring Bygholm Hovedgård og Bygholm Sø er de bærende landskabstræk særligt tydelige. Det gælder søen, skoven og hovedgårdsmiljøet omkring Bygholm.

Selv om Bygholm i dag har andre funktioner end landbrug, er hovedgårdskarakteren stadig tydelig i bygningsmassen og sammenhængen til parken og søen. Landskabskarakterens oprindelse vurderes derfor tydelig.

Landskabets karakter vurderes at afspejle et fint samspil mellem naturgrundlag og den kulturbetingede anvendelse.

K.10.2 Den græsningsprægede del af dalen

I den vestlige del af dalen er de bærende landskabstræk ligeledes særligt tydelige. Her er det især den lysåbne karakter af eng og overdrev, der fremhæver dalens stejle dalsider og bugtede karakter.

Den udprægede karakter af afgræsset eng og overdrev afspejler tydeligt landskabskarakterens oprindelse som græsningslandskab for de omkringliggende gårde.

Der er et rigtig fint samspil mellem naturgrundlaget i dalen og den kulturbetingede anvendelse som græsningslandskab.