Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V.12.1 Boller Hovedgårdslandskab

Hele den nordlige del af landskabsområdet er omfattet af ejerlavet til Boller Hovedgård, som ligger tæt ved Horsens Fjord. Inden for ejerlavet er hovedgårdsstrukturerne fortsat meget karakterfulde og tilfører landskabet en oplevelsesværdi.

Ejerlavet er i sin helhed rigt på skov. Det omfatter Boller Nederskov, Boller Overskov og Rold Skov, der indrammer de dyrkede marker og i høj grad definerer landskabets karakter. Boller Nederskov, samt Lystskov og Tingskov skaber en ramme om Boller Hovedgård mod nord, så hovedgården kun opleves lokalt.

Hovedgården blev omtalt første gang i 1350 og havde skiftene ejere, indtil staten købte hovedgården i 1930. Herefter blev der over tre omgange oprettet statshusmandsbrug i ejerlavet, der i dag i høj grad er et karaktergivende landskabstræk. Husene ligger langs landevejene og bivejene til Uth og Tyrsted.

Boller Mølle ligger tæt ved hovedgården i Klokkedal lige syd for Bollervej. Møllen, der fungerede indtil 1962, ligger helt skjult i landskabet men er en del af hovedgårdens fortælling. Det samme gælder Christiansminde, der er en afbyggergård fra Boller, der blev frastykket i 1824. Gården ligger synligt i den østlige del af ejerlavet, hvor den i skala og karakter bidrager til landskabets hovedgårdskarakter.

I sin helhed er bebyggelsen, skovene og de store markflader inden for hovedgårdens ejerlav med til at understrege og formidle hovedgårdens samlede fortælling i landskabet.

V.12.2 Klokkedal

Klokkedal vurderes som helhed at have en landskabelig oplevelsesværdi, men stærkest er den i den centrale og nordlige del af dalen. Oplevelsesværdien er især knyttet til dalens geologiske karakter samt naturindhold.

De geologiske strukturer opleves især i den centrale del af dalen, der har en mere lysåben karakter, eksempelvis set fra Klokkedalsvej. I den skovdominerede del af dalen opleves de stejle dalsider også, og især fra bunden af dalen forstærkes dalsidernes former på sin vis af skoven.

Dalens naturindhold knytter sig både til de lysåbne overdrev, skovene samt enge og søer i dalbunden.

V.12.3 Bjerrelide

Bjerrelide er et meget markant geologisk element i landskabet, der alene på grund af sin størrelse og karakter i landskabet vurderes at have en landskabelig oplevelsesværdi.

Desuden er der fra toppen af bakken vidtrækkende udsigter over landskabet og fjorden, der forstærker områdets oplevelsesværdi.

Oplevelsesrigt element

Kirker

Uth Kirke er den eneste kirke i området. Den ligger i kanten af landsbyen og ses tydeligt fra det omkringliggende landskab. Placeringen understøtter kirkernes kulturhistoriske betydning som fortsat vigtige orienteringspunkter i landskabet. 

Udsigt

V.12.4 Det kystorienterede landskab

En meget stor del af landskabet er orienteret mod kysten og præget af udsigter mod Horsens Fjord. På grund af den korte afstand til modstående kyst indgår landskabet ved Stensballe og øst herfor i udsigterne. Relationen med fjorden og modstående kyst er dermed en central del af landskabsoplevelsen.

Særligt markant er relationen til Horsens Fjord fra Bollervej mellem Dagnæs og Tingskov, hvor der mod nordøst er udsigt på langs og på tværs af fjorden. Længere mod øst er der ved Sejet ligeledes fra Bollervej markante udsigter mod fjorden. På den mellemliggende strækning er udsigten begrænset af Boller Nederskov.

Længere tilbage i landskabet er de visuelle sammenhænge til kysten i forskellig grad begrænset af terræn, skov og bebyggelse. Alligevel opleves landskabet at have en tydelig orientering mod kysten, og flere steder er der vide udsigter på tværs af Horsens Fjord.

Den sydvestlige del af området er ikke medtaget i denne udpegning, idet der ikke er visuel relation til kysten, når man færdes rundt i områder. Området indgår dog i udsigterne fra Bjerrelide mod Horsens Fjord.