Kulturbetingede landskabstræk

Dallandskabet har de fleste steder en lysåben karakter præget af enge og overdrev. I den østlige del af dalen indrammer skov Bygholm Sø. Dalen er generelt fri for bebyggelse, men den østligste del af dalen er præget af by.

Landskabskarakterens oprindelse

Landskabet er kendetegnet ved et ureguleret vandløb og græsningsarealer på dalsider og dalbunde. Det afspejler dalens kulturhistoriske betydning som græsningslandskab for de landsbyer og gårde, der ligger oven for dalsiderne. Dermed viser strukturen i de karaktergivende landskabstræk i dag tilbage til landboreformen i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, hvor dyrkningsjord og græsningsarealer blev delt ud på ejendomsniveau.

I den østlige del af dalen udspringer landskabskarakteren især af opstemningen af Bygholm Sø, der startede med etablering af Bygholm Vandmølle i 1664, men søen fik sin nuværende størrelse i forbindelse med driften af Bygholm Vandkraftværk omkring 1919.

Dyrkningsstruktur

Dalen har de fleste steder bibeholdt en naturpræget og lysåben karakter. Det afspejles i en dyrkningsstruktur præget af afgræssede enge i den smalle dalbund og overdrev på de stejle dalsider, som især præger dalen vest for motorvejen.

Øst for motorvejen er dalen domineret af skov, men på den nordlige dalside strækker dyrkede marker sig ned over dalsidens skrånende terræn.

Bevoksningsstruktur

Den mest markante bevoksningsstruktur er de skove, der øst for motorvejen omkranser Bygholm Sø.

Vest herfor er bevoksningen begrænset til små bevoksninger, der stedvist optræder på de mest stejle dalsider.

Bebyggelsesstruktur

Dallandskabet er generelt fri for bebyggelse, idet gårdene ligger oven for de stejle dalsider i det omgivende landbrugslandskab.

Den østligste del af dalen er afgrænset mod den bymæssige bebyggelse i Horsens by omkring hovedgården Bygholm. Inden for dalens afgrænsning udgør Bygholm Hovedgård den mest markante bebyggelse. Nord for hovedgården strækker byen sig ind i dalen.

Bygholm Hovedgård har en kulturhistorisk set karakteristisk placering i landskabet tæt på marker og enge og ikke mindst Horsens Fjord. I dag er dalen og gården omgivet af Horsens by, der er i stadig udvikling nord og syd for dalen. 

 

Tekniske anlæg

Dallandskabet krydses af flere større tekniske anlæg, idet to store højspændingstracéer og motorvejen krydser den centrale del af dalen mellem Hatting og Lund. Længere mod vest krydser et tredje højspændingstracé dalen.