Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Dalen vest for motorvejen bør bevares som et naturpræget landskab med lysåben karakter og særlige visuelle kvaliteter.

Dalen øst for motorvejen bør fremstå med sø og skov, og relationen til Bygholm hovedgårdslandskab bør bevares og om muligt styrkes.

Der bør være opmærksomhed på, at dallandskabet kan blive visuelt påvirket af ændringer i det omgivende landskab, f.eks. byggeri, skovrejsning, tekniske anlæg mv., og at det kan få betydning for landskabets oplevelsesværdi.


Skovrejsning

I den østlige del af dalen kan der rejses skov på dalsiderne nord for Bygholm Sø. Dog bør de ubevoksede arealer syd og øst for Lovbyvej friholdes for bevoksning for at bevare indkigget til søen fra vejen.

Vest for motorvejen bør dalen friholdes for skovrejsning, og naturlig opvækst bør begrænses af hensyn til den lysåbne karakter. 


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Hele dallandskabet bør friholdes for ny bebyggelse.

Der bør være opmærksomhed på, at landbrugsbyggeri eller andet byggeri i tilknytning til de gårde, der ligger oven for eller tæt på dalen i det omgivende landskab, kan påvirke dallandskabet visuelt.

Landbrugsbyggeri eller andet byggeri bør i særlig grad tilpasses landskabet, så dalens oplevelsesværdi ikke forringes.


Byvækst og byrand

Der bør ske en landskabelig bearbejdning af den byrand, der med det nye boligområde vil afgrænse dallandskabet nord for Bygholm Sø.

Der kan med fordel arbejdes med beplantning af skovkarakter på dalsiden, der på samme tid begrænser byrandens synlighed fra stierne omkring søen, understøtter landskabskarakteren i dalen og tager hensyn til evt. udsigtskiler fra byranden mod søen.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Dallandskabet bør friholdes for nye tekniske anlæg i eller på tværs af dalen.

Der bør desuden være opmærksomhed på, at nye anlæg i det omgivende landskab kan være synlige fra dalen.

Af hensyn til dalens oplevelsesværdi og visuelle karakter bør værnes om, at dalen så vidt muligt kan opleves uden teknisk påvirkning.


Kystnærhedszone

Der vurderes ikke at være kystnærhedshensyn i dallandskabet.