OMRÅDE 10 - BYGHOLM ÅDAL

Særlige kendetegn

Bygholm Ådal udgør en sammenhængende struktur, der især markerer sig i landskabet mellem Præstebro lige uden for kommunens sydvestlige grænse og Horsens by.

De fleste steder er dalen kendetegnet ved stejle dalsider, der i den østlige del af dalen indrammer Bygholm Sø og i den vestlige del af dalen indrammer en smal og bugtet dalbund med Bygholm Å og lavbundsområder.

Den østlige del af dalen er præget af skov, Bygholm Sø og længst mod øst relationen til Bygholm Hovedgård og den omgivende by. Den vestlige del af dalen har de fleste steder en lysåben karakter, hvor græsmarker, enge og overdrev præger dalens udtryk. Denne del af dalen er fri for bebyggelse, idet gårde ligger oven for dalsiderne.

Beliggenhed og afgrænsning

Bygholm Ådal ligger i den sydlige del af kommunen, hvor den strækker sig mellem Horsens by og ind i Hedensted Kommune forbi Klaks Mølle mod vest.

Områdets afgrænsning er alle steder terrænbestemt, men følger i vid udstrækning synlige strukturer i landskabet. I den vestlige del af dalen følger grænsen overkanten af de stejle dalsider, og mod øst er området ved Bygholm Sø delvist bestemt af terrænet og bevoksningen. På den nordlige dalside ved Bygholm Sø er grænsen lagt de steder, hvor terrænet vurderes overvejende at orientere sig mod dalen og søen og på den sydlige side følger grænsen skovkanten, der dækker dalens side.