STENALDERBOPLADSER I HANSTED ÅDAL FRA LUND KÆR TIL HOVEDVEJ E45

Kulturmiljøet

Beskrivelse

To til tre kilometer før Store Hansted Å løber ud i Nørre Strand findes et stort vådområde, kaldet Egebjerg Kær og Lund Kær, hvor fire sogne mødes. På det tørre land i kanten af kæret er fundet 11 bopladser, 2 skaldynger, 16 enkeltfund, 20 løsfund samt andre kulturspor som fx trædesten og gruber. Området er stærkt præget af tilgroning efter tørvegravning og gennemskæres både af landevej E45 og motorvejen til Århus. Et mindre område i den sydøstlige del er kulturarvsareal.

Sårbarhed

Bopladserne og andre kulturspor er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning, tilgroning og vandstandsændringer.