Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse

Med henblik på konkret at beskytte grundvandsressourcen under udlægget vil kommunen vælge ud blandt de tekniske tiltag der er listet op og beskrevet i kapitel 12. Tiltagene foretages i forhold til afledning af husspildevand, tagvand og vejvand samt opvarmning af området. Desuden omdeles

informationsmateriale til grundejere om skånsomt havebrug og ukrudtsbekæmpelse. Tiltagene indskrives i kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 11b og følges op med bestemmelser i den kommende lokalplan i det omfang det kan lade sig gøre, jf. Planloven.