Risikovurdering

Der er ikke nogen kendte problemer med den primære grundvandsressources generelle vandkvalitet. Der er generelt god naturlig beskyttelse i området.

Området rummer kommunens største og vigtigste grundvandsressourcer (sammen med området ved Højballegårdværket) og det vil være både vanskeligt og dyrt at finde denne grundvandsressource andre steder i kommunen. Naturstyrelsen er derfor sammen med Horsens Vand og Horsens Kommune, i gang med at rejse 80 ha skov på de mest sårbare og kildepladsnære arealer til Rugballegårdværkets kildeplads.

På baggrund af ovenstående vurdering af grundvandsressourcen og med den planlagte afrunding af Hatting by, og dermed et stop for yderligere byudlæg mellem Hatting og Østerhåb (Torsted),

vurderer Horsens Kommune, at en udvidelse af boligområdet ved Hatting kan ske med en lav risiko for påvirkning af grundvandsressourcen i området.

Til trods for at grundvandsressourcen under det udlagte udlæg vurderes som mindre sårbart, er det Horsens Kommunes vurdering, at byudviklingen skal foregå så hensynsfuldt som muligt i forhold til den meget vigtige grundvandsressource som området rummer. Horsens Kommune vil i sin planlægning derfor udvise forsigtighed og finder, at placering af et nyt boligområde kun vil kunne lade sig gøre, såfremt der tages hensyn til beskyttelsen af grundvandet i forbindelse med indretning af området.