Planlægningsmæssig begrundelse

Hele Hatting by ligger indenfor OSD og er samtidig en af kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Der er ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok til det behov, der er for nye boliger i Hatting. Der findes således ikke alternativer udenfor OSD. Boligudlægget er vist på Figur 9, se også Risikovurdering samt Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse. For at sikre, at den resterende del af området mellem Hatting og Horsens ikke bebygges, udpeges dette areal til rekreativt område i kommuneplanrammerne og til skovrejsning i retningslinjerne. Derfor vil dette boligudlæg være en afrunding af Hatting by mod øst og en sikring af den grønne kile mellem Hatting og Horsens. Den grønne kile vil samtidig fungere som en del af en grundvandssikring af ressourcen i Rugballegård OSD´et. Det eksisterende uudnyttede erhvervsudlæg HR.08.E.10. foreslås taget ud af kommuneplanen, da arealet ligger indenfor det samme OSD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: De nye byvækstarealer i Hatting og Østerhåb (Torsted) (med rødt) i forhold til de gældende kommuneplanrammer.