Grundvandsforhold

Hatting by er i sin helhed beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser – Rugballegård OSD’et. Hatting by ligger desuden indenfor indvindingsoplandet til byens eget vandværk, Hatting Vandværk, og indenfor indvindingsoplandet til Rugballegårdværket, som er et af kommunens største vandværker samt delvist indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk. Arealudlægget ligger ikke indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), jf. Figur 7.

Arealudlægget vurderes som udgangspunkt problematisk, da det er placeret indenfor et af kommunens vigtigste drikkevandsområder, hvor ca. 50 % af drikkevandsbehovet til Horsens by indvindes fra.

Arealudlægget er beliggende i et område, hvor det primære grundvandsmagasin består af kvartært smeltevandssand beliggende ca. 40 meter under terræn, og overlejret af et 25 meter tykt lerdække.

Grundvandsspejlet til det primære grundvandsmagasin er beliggende omkring kote +20,0 m, svarende til 20 meter under terræn og der er tale om et spændt grundvandsmagasin. Den overordnede strømningsretning i det primære grundvandsmagasin er fra syd mod nord i retning af Bygholm Å/Bygholm Sø, og herfra mod øst til Horsens Fjord.

I forbindelse med Vejle Amts grundvandskortlægning er grundvandsressourcen i området opgjort til knap 6 mio. m³/år. Horsens Kommune har i foråret 2014 stillet spørgsmål til ressourceopgørelsen, idet kommunen vurderer, at den måske nærmere er knap 3 mio. m³/år med det afgrænsede OSD areal, jf. afsnittet Område med særlige drikkevandsinteresser, under Rugballegård.

Den samlede grundvandsindvinding i området udgør i dag ca. 1,9 mio. m³/år. På grund af kommunens befolkningstilvækst forventes der et øget vandbehov som delvist ønskes indvundet i Rugballegård OSD’et.

Arealudlægget udgør 24 ha og ud fra grundvandsdannelsen vil det maksimalt medføre en reduceret grundvandsdannelse på ca. 40.000 m³/år. Ydermere vil højst 50 % af arealet blive befæstet, og dermed vil påvirkningen af grundvandsdannelsen blive markant mindre. Det vurderes derfor, at reduktionen i grundvandsdannelsen er ubetydelig i forhold til grundvanddannelsen indenfor hele OSD’et.

Terrænnært findes også et kvartært grundvandsmagasin, som Hatting Vandværk tidligere har indvundet fra. Magasinet ligger indenfor de øverste 5-15 meter under terræn og er til gengæld sårbart på grund af et begrænset eller helt manglende lerdække. Det er kommunens vurdering, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem det terrænnære og primære grundvandsmagasin. Dette terrænnære grundvandsmagasin har ikke længere nogen interesse for kommunen i drikkevandsmæssig sammenhæng.

Hatting Vandværk:

Arealudlægget ligger 730 meter øst for Hatting Vandværks boringer udenfor vandværkets indvindingsopland, og derfor vurderes udlægget ikke at kunne medføre en risiko i forhold til Hatting Vandværks vandindvindingsinteresser.

Torsted Vandværk:

Arealudlægget ligger 1500 meter vest for Torsted Vandværks boringer og delvist indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk. Torsted Vandværk indvinder årligt 225.000 m³ grundvand. Torsted Vandværk indvinder grundvand fra 2 boringer i 61-65 meters dybde.

Relativt kildepladsnært indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder sker der en stor grundvandsdannelse.

Vandkvaliteten i vandværkets boringer er vandtype C, hvilket kendetegner en vandkvalitet som ikke er påvirket af aktiviteter på overfladen f.eks. landbrugsmæssig anvendelse. Forklaringen ligger delvist i, at grundvandsmagasinet er spændt.

Torsted Vandværk har i vandforsyningsplan sammenhæng status som basis/primært vandværk, hvilket betyder, at kommunen regner med at vandværket bevares i mange år frem og at det måske også forventes, at vandværkets forsyningsområde udvides.

Rugballegårdværket:

Arealudlægget ligger 1500 meter sydvest for Rugballegårdværket, som er et af kommunens største vandværker, hvorfra der årligt indvindes 1.6 mio. m³ grundvand. Ved Rugballegårdværket indvindes grundvandet fra 6 boringer i 47 til 113 meters dybde.

Relativt kildepladsnært indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder sker der en stor grundvandsdannelse.

Vandkvaliteten i vandværkets boringer er vandtype C og D, hvilket kendetegner en vandkvalitet, som ikke er påvirket af aktiviteter på overfladen.

Rugballegårdværket har i vandforsyningsplan sammenhæng status som et primært vandværk, hvilket betyder, at kommunen satser på, at vandværket bevares i mange år frem og at det forventes at skulle forsynes flere husstande end de gør i dag. Forventningen bygger på, at vandværket skal forsyne nogle af kommunens nye byområder og at der er nogle af de mindre nabovandværker, som på kort eller langt sigte, ser sig lagt sammen med et nabovandværk, som kunne være Rugballegårdværket.