Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse

Med henblik på konkret at beskytte grundvandsressourcen under udlægget vil kommunen vælge ud blandt de tekniske tiltag der er listet op og beskrevet i Tiltag til grundvandsbeskyttelse. Tiltagene foretages i forhold til afledning af husspildevand, tagvand og vejvand samt opvarmning af området. Desuden omdeles informationsmateriale til grundejere om skånsomt havebrug og ukrudtsbekæmpelse.

Listen med tekniske tiltag bliver en del af kommuneplanens retningslinjer for byudvikling indenfor OSD og følges op med bestemmelser i de kommende lokalplaner for de enkelte områder i det omfang det kan lade sig gøre, jf. Planloven.