Tilslutningspligten generelt:

Byrådet kan med hjemmel i Planloven og/eller Varmeforsyningsloven, pålægge en ejendom tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning. Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning betyder, at man skal bidrage med betaling af de faste gebyr til forsyningsselskabet. Det betyder også, at man skal betale de faste gebyr, selvom man ikke modtager varme fra forsyningselskabet.

Tilslutningspligten har ikke et krav om, at man skal have f.eks. naturgassen eller fjernvarmen ind i ejendommen, hvis man ikke ønsker det.

En tilslutningspligt kan pålægges ejendommen via en lokalplan. Det vil ske efter planlovens regler.

En tilslutningspligt kan også pålægges efter en høring af ejer af ejendommen, en godkendelse i byrådet, og en efterfølgende afgørelse til den enkelte ejendom med en klageret til Energiklagenævnet.

Afgørelsen vil blive givet efter varmeforsyningslovens regler.

Indhentning af oplysninger til en afgørelse efter varmeforsyningslovens regler.

Horsens kommune vil til brug for en afgørelse om tilslutningspligt, udover oplysningerne i dit høringssvar, indhente følgende oplysninger om ejendommen og ejerne:

Ejendommens Adresse, Byggeår, Boligareal, Hovedopvarmningskilde, Supplerende varmekilder. Gældende Lokalplan for ejendommen. Tinglyste deklarationer og servitutter for ejendommen. Ejernes- CPR. nr. og Bopælsadresse.

Oplysningerne hentes blandt andet i Plansystem.dk, BBR registeret, Folkeregisteret, CVR registeret, Tingbogen, Kommunes byggesagsarkiv og suppleres derudover med ejerens høringssvar fra en høring.


En afgørelse om tilslutningspligt kan afgøres på 3 måder.

1. Ejendommen kan få pålagt en tilslutningspligt til varmeforsyningsselskabet. §2 og §10 i tilslutningsbekendtgørelsen.

2. Ejeren kan få en dispensation der gælder, til ejeren sælger ejendommen. Lovgrundlag §17 i tilslutningsbekendtgørelsen.

3. Ejendommen kan få en fritagelse fra tilslutningspligten. §15 i tilslutningsbekendtgørelsen.


Lovgrundlag:

Lov om varmeforsyning. (Varmeforsyningsloven)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutningsbekendtgørelsen)

Du kan finde lovgivningen på dette link