Tilslutningspligten generelt:

Byrådet kunne frem til 1 jan. 2019 med hjemmel i Planloven og/eller Varmeforsyningsloven, pålægge en ejendom tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning. De tilslutningspligter der er godkendt og tinglyst, gælder stadigt for fjernvarme, og er ikke ophævet med lovændringen fra 1. jan 2019

Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning betyder, at man skal bidrage med betaling af de faste gebyr til forsyningsselskabet. Det betyder også, at man skal betale de faste gebyr, selvom man ikke modtager varme fra forsyningselskabet.

Tilslutningspligten har ikke et krav om, at man skal have fjernvarmen ind i ejendommen, hvis man ikke ønsker det.

Ang. Tilslutningspligt til naturgas, se nedenfor - Lovændring pr. 1 juli 2022

 

Lovændring 1. juli 2022

Generel afskaffelse af tilslutningspligt til naturgas. 

Folketinget har 28. april 2022 vedtaget at afskaffe tilslutningspligten til naturgas.

Lovændringerne i varmeforsyningsloven og planloven træder i kraft 1. juli 2022

Lovændringen betyder følgende: 

Lokalplaner: Tilslutningspligt til naturgas i gældende lokalplaner er uden virkning fra 1. juli 2022 

Tinglyste deklarationer og servitutter om tilslutningspligt til naturgas, er uden virkning fra 1. juli 2022. Dog kræver det at kommunen er eneste påtaleberettiget. 

Følgende forbehold skal bemærkes. 

Tilslutningspligt til fjernvarme, i lokalplaner og tinglyste deklarationer og servitutter er stadigt gældende, og er ikke omfattet af lovændringen. 

Varmepumpeanlæg med en effekt over 0.25MW kræver forsat kommunal godkendelse via et varmeprojektforslag, jf. varmeforsyningsloven §2, stk. 2

Udfasning af dokumenter om tilslutningspligt til naturgas :

Lokalplaner, tinglyste deklarationer og servitutter, som indeholder tilslutningspligt til naturgas, bliver udfaset løbende de næste mange år. 

Lokalplanerne udfases løbende, når der vedtages nye, der erstatter de eksisterende lokalplaner.

Oplysningerne i tingbogen vil blive udfaset ved løbende oprydning, f.eks. ved ejerskifte.  Dette forhold er relevant for advokater og ejendomsmæglere, som i de kommende år, vil have et ekstra opmærksomhedspunkt ved ejerskifte på alle typer af ejendomme. 

Hjemmel

Link til loven  LOV nr 573 af 10/05/2022 


Lovgrundlag:

Lov om varmeforsyning. (Varmeforsyningsloven)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutningsbekendtgørelsen)

Du kan finde lovgivningen på dette link