Linjenet og byudviklingen

Der forventes ifølge Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning en relativ kraftig vækst i befolkningen i Horsens Kommune. Frem til 2030 forventes befolkningstallet at stige med ca. 13.000 til 101.000 indbyggere og yderligere med ca. 8.000 frem til 2045.

Der er, som det fremgår af nedenstående kort, udlagt betydelige kommuneplanrammer til udbygning af boliger og til byomdannelse i byområdet. Nogle af disse er allerede delvist udnyttede.

Figur 15: Udbygningsområder i Horsens by og nærområde


 

I nedenstående tabel er de væsentligste problemstillinger og behovet for tilpasning af rutenettet til byudviklingen opsummeret fra beskrivelsen af de enkelte områder i bilag 4.

Område Byudvikling og betjening med kollektiv trafik
 Bakkesvinget Der er igangværende overvejelser om flytning af VIA- University College til det centrale Horsens og flytning af Horsens Kommunes administration til det nuværende VIA. Dette vil få stor indflydelse på rejsemønstrene, men det vurderes ikke at skabe behov for væsentlige ændringer i det foreslåede rutenet.
 Egebjerg - Hansted I den nordøstlige del af Egebjerg er der i kommuneplanrammerne et større endnu ikke udbygget område til blandet boligbyggeri. Gangafstanden til ruterne på Egebjergvej kan afhængig af vej- og stiforhold blive op til 900 m., hvilket lever op til nuværende service mål på max. 1 km gangafstand uden for bybusområdet.
Der er planer for et nyt byudviklingsområde mellem Egebjerg og Horsens i området, der afgrænses af Egebjergvej, Gl. Aarhusvej og Højbovej. Afhængig af byplanlægning, herunder vejforhold, vil der være mulighed for at betjene området med rute 202. 
 Haldrup og Tvingstrup  Der er ikke udlagt nye byudviklingsområder i de to byer.
 Hatting  Der er planer om et større nyt byområde på den østlige side af Hatting ind imod Horsens. Det betyder en større sammenbinding af Horsens og Hatting, og at der kommer flere borgere til byen. Der vil blive bevaret en grøn kile, så Hatting bliver fortsat ikke en del af det sammenhængende byområde. Området kan betjenes som Hatting med gangafstande op til ca. 800 fra det fjernest liggende område. Servicemål uden for bybusområdet er max 1 km. 
 Lund Der er sket, og der vil også indenfor nærmeste fremtid ske en udbygning af boligområdet ved Provstlund Allé beliggende i den sydøstlige del af Lund mod Horsens. Området betjenes indenfor rimelig gangafstand af regionale ruter på Silkeborgvej. Der er udlagt tre ny områder til fremtidig byudvikling i Lund. Alle er beliggende i den nordlige del af byen. Gangafstanden til de regionale ruter på Silkeborgvej er på ca. 600 m, hvilket må vurderes som acceptabelt.
 Midtbyen Der foreligger en masterplan for inddragelse af nuværende havnearealer til byformål. Områderne Nordhavn og Havneø i masterplanen kan bybusbetjenes fra Strandpromenaden med en maksimal gangafstand på ca.500 m. Området Gammelhavn og Mellemhavn ligger maksimalt ca. 600 m. fra bybusbetjeningen (linje 2), hvilket evt. kan reduceres ved oprettelse af et stoppested tættere på området, hvorved delområdet Mellemhavn vil få en gangafstand på 600 – 700 m, som vurderes acceptabelt.
 Sejet To mindre rammeområder til boligbyggeri i den sydlige del af Sejet er ikke udbyggede, men kan betjenes af rute 104.
 Stensballe Nord for det nuværende boligområde er der et mindre område udlagt til boliger og et mindre nyt byudviklingsområde. Afstanden til busbetjening fra disse områder er ca. 500 m., hvilket vurderes som acceptabelt.
 Søvind Der er udlagt et mindre nyt område i centralt i Søvind til byudvikling. Herudover er der i den nordlige del et par mindre ikke fuldt udnyttede rammeområder til boligbyggeri med en gangafstand svarende til andre områder af Søvind.
 Torsted Der er udlagt et større boligområde i den vestlige del af Torsted. Der er allerede udbygget en del i dette område. Det er enfamilieshuse, som giver et spredt kundegrundlag og lange gangafstande. Det er vanskeligt at komme helt ind i hele området pga. infrastrukturen. Gangafstanden til den eksisterende linje 8 vil fra det nye område vil være ca. 600 m, hvilket vurderes som acceptabelt
 Tyrsted og Dagnæs Flere områder i den sydlige del af Tyrsted øst og vest for Bjerrevej ved henholdsvis Klokkedalsvej og Ørnstrup Møllevej er udlagt til nye boligområder. Områderne er endnu ikke udbyggede. Selvom gangafstanden til de nuværende linjer 4 og 5 er under 800 m, bør det overvejes om disse linjer kan tilpasses så områderne betjenes bedre, når der sker en udbygning. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag til dette. I en evt. betjening kan en ændring af linjeføring, sløjferne på de to linjer, og en deling af de to ruter i enderne indgå.
 Vestermarken/Bygholm  Bakker Hele området afgrænset af Bygholm Sø, motorvejen og Silkeborgvej er i kommuneplanrammerne udlagt til boligområde og blandet bolig og erhverv. Udbygningen er påbegyndt i den østlige del af området med spredte enklaver af tæt-lavt boligbyggeri. Hvis området udbygges med gode stisystemer til stoppesteder på Silkeborgvej vil gangafstanden være op til ca. 600 – 700 m. Der planlægges for en lukning af Søvej ved Lovbyvej for kørsel med undtagelse af busser, således at Lovbyvej kan anvendes som busvej og rekreativ vej.
Syd for Bygholm Sø og Nord for Hattingvej er der i den østlige del et mindre erhvervsområde, som ikke er fuldt udbygget.
Der er ikke planer om udlæg af yderligere byudviklingsområder i dette område.
 Syd for byområdet Der er ikke udlagt nye byudviklingsområder