Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V.8.1 Vorbjerg Høje

Landskabet omkring Vorbjerg Høje vurderes at have en særlig oplevelsesværdi, der i høj grad knytter sig til områdets mange gravhøje. Dels ligger gravhøjene meget synligt og højt i terrænet, så de særligt tydeligt formidler landskabets kulturhistoriske fortælling, og dels ligger gravhøjene ofte omgivet af hede og overdrev, der også giver landskabet en naturpræget oplevelsesværdi. Gravhøjene er fra jernalderen og bronzealderen og ligger markant som perlerækker i landskabet.

V.8.2 Nørrestrand

Landskabet omkring Nørrestrand vurderes at have en landskabelig oplevelsesværdi, der især har afsæt i de store vandflader, der omgives af strandenge. Disse elementer giver landskabet nogle særlige visuelle og karaktermæssige kvaliteter, der har en landskabelig oplevelsesværdi.

Oplevelsesværdien vurderes at blive forstærket af udviklingsplanen for Nørrestrand i det omfang, at planen øger naturindholdet i området, adgangen til landskabet samt sikrer, at den nye bebyggelse ikke medfører en visuel påvirkning af landskabet, der forringer landskabets visuelle kvaliteter.

V.8.3 Vær kirkelandskab

Vær kirkelandskab vurderes at have en landskabelig oplevelsesværdi, der især har afsæt i landskabets visuelle kvaliteter omkring Vær Kirke og Vær Præstegård samt de kulturhistoriske fortællinger med afsæt i miljøet omkring Vær Kirke og landsbyen Meldrup. De formidler landbrugslandskabets kulturhistoriske strukturer med enestegårde og små landsbyer.

Oplevelsesrigt element

Kirker

Der ligger to kirker inden for dalens afgrænsning. I delområdet Vorbjerg Høje ligger Underup Kirke højt i terræn og synlig som orienteringspunkt fra det omgivende landskab inden for delområdet. I delområdet Vær kirkelandskab ligger Vær Kirke, der sammen med præstegården udgør et centralt element i landskabet.

Jernbane

Horsens-Bryrupbanen, der var i drift i perioden 1899-1968, krydsede dalen mellem Lund og Lundum. Banestrækningen er i dag bevaret i landskabet som en stiforbindelse, der på den måde fortsat formidler jernbanens historie i landskabet.

Udsigt

V.8.4 Udsigt fra Vorbjerg Høje

Hele delområdet Vorbjerg Høje er præget af udsigter fra dette højtliggende terræn over de omgivende landskaber. Eksempelvis er der fra gravhøjene ved Slaggård Banke udsigt på langs af hele Hansted Ådal til Horsens. Udsigterne vurderes generelt at tilføre landskabsoplevelsen en særlig kvalitet.

V.8.5 Udsigter over Nørrestrand

Ved Nørrestrand er udsigterne på langs og på tværs af området helt centrale for landskabets karakter og oplevelsesværdi. Den store vandflade, der er omgivet af strandenge og indrammet af dalens sider, er afgørende for udsigternes karakter og kvalitet.

V.8.6 Udsigter over Vær kirkelandskab

Der er mange steder i delområdet Vær kirkelandskab, hvor udsigterne er begrænset af terræn eller bevoksning. Men der er også mange steder, hvor landskabet er præget af rigtig fine udsigter. Det gælder især landskabet omkring Vær Kirke samt fra det højtliggende terræn i den østlige del af området, hvorfra der er udsigt over Nørrestrand.