Nørrestrand

Dalen omkring Nørrestrand adskiller sig fra den øvrige dal ved, at landskabet her er et bynært landskab, der i høj grad er præget af Nørrestrands store vandflader og udsigterne på tværs af dalen.

Geologisk betingede landskabstræk

Dalen omkring Nørrestrand har i høj grad samme geologiske oprindelse som beskrevet for den øvrige del af dalen. Delområdet Nørrestrand adskiller sig dog ved, at dalens karakter her er domineret af store søer i dalbunden.

Søerne er store dødishuller, der blev dannet ved, at store brudstykker af is/dødis fra istidens tidligere isfremstød stadig lå tilbage i dalen, da gletschertungen fra den Ungbaltiske Is gled gennem dalen og henover dødisen. Da alt is smeltede væk fra området i slutningen af istiden, var der dannet store terrænlavninger i dalbunden, hvor de store isblokke havde været. Disse terrænlavninger er i dag fyldte med vand og udgør søerne Nørrestrand.

Lige som i den øvrige del af dalen er dalbunden afgrænset af høje dalsider, der er præget af små kløfter, der er eroderet ned i dalsiden af smeltevand, der er strømmet ned i dalen fra det omgivende, højtliggende terræn.

Smeltevandet fra dalen fandt vej til Horsens Fjord gennem bl.a. det smalle Stensballe Sund, som er en oversvømmet dal, der forbinder Nørrestrand og Horsens Fjord.

Kulturbetingede landskabstræk

De kulturbetingede landskabstræk varierer i området, idet de nord for Nørrestrand udspringer af landboreformernes udskiftning af landsbyerne i slutningen af 1700-tallet, mens de syd for Nørrestrand er domineret af den markante udvikling af Horsens by, der har fundet sted siden midten af 1900-tallet. I sin helhed har landskabet omkring Nørrestrand karakter af et bynært landskab.

Den sydlige dalside er tæt bebygget af både høj og lav bebyggelse, der på forskellig vis præger landskabet. Nord for Nørrestrand er dalsiden i dag præget af dyrkede marker og enkelte gårde, der ligger spredt på dalside, og omkring Nørrestrand er landskabet præget af strandeng.

Landskabet nord for Nørrestrand indgår i en udviklingsplan, hvor et stort landskabsområde er planlagt omdannet til en naturpræget bydel, hvor naturen og landskabets kvaliteter prioriteres højt. Planen betyder, at landskabet inden for dette delområde fremadrettet vil ændre karakter fra et landbrugspræget landskab med dyrkede marker til et mere naturpræget landskab med afgræssede enge og overdrev samt ny skov. Bebyggelsen i den nye bydel er planlagt nord for delområdets afgrænsning.

Langs den nordlige dalside forløber et højspændingstracé, mens øvrige tekniske anlæg ligger i tilknytning til Horsens by. Særligt markant i landskabsbilledet er belysningsmasterne på stadion, der på grund af deres højde og karakter optræder som orienteringspunkter.

Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet omkring Nørrestrand fremstår generelt med en stor skala, der er defineret af de store vandflader på dalbunden, den store, sammenhængende byflade på den sydlige dalside samt de store markflader på den nordlige dalside.

De få landskabselementer definerer en meget enkel landskabskarakter.

Landskabet har generelt en meget åben karakter, hvor udsigterne på tværs af landskabet har en central betydning for landskabets karakter. Alle steder opleves vide udsigter på langs og på tværs af dalen og de store vandflader. Fra den nordlige dalside rækker udsigterne på tværs af dalen over Horsens by, hvorved Horsens Fjord og skovene på modsatte kyst danner baggrund i udsigterne.

Landskabet fremstår tydeligt som et bynært landskab, idet Horsens by strækker sid ned over dalsiden og præger oplevelsen af landskabet visuelt. Som helhed er påvirkningen moderat. Belysningsmasterne på stadion optræder som orienteringspunkter af teknisk karakter i udsigterne på tværs af området på grund af deres størrelse og udtryk.