Rumlige og visuelle landskabstræk

RUMLIGE OG VISUELLE LANDSKABSTRÆK


Det mosaikprægede dallandskab har en lille skala og er præget af en sammensat og lukket karakter, der begrænser udsigterne på tværs af dalen og til de omgivende landskaber.

Skala og kompleksitet

Landskabet har generelt en lille skala til middelstor skala, der er tydeligt defineret i de landskabsrum, som skove og moser indrammer, samt bebyggelsen, der har en overvejende lille skala.

Landskabets ustrukturerede mosaik af bevoksning, eng, mose, marker og overdrev giver generelt landskabet et meget sammensat udtryk, der hele tiden varierer. En mere enkel karakter optræder lokalt de steder, hvor mosaikken er mindre udtalt, eksempelvis i dalen ved Lundum Bro, hvor en lysåben karakter præger en større del af dalbunden.

Rumlig afgrænsning og udsigter

Landskabets meget bevoksningsprægede karakter betyder, at landskabet mange steder har en lukket karakter, mens det andre steder er muligt at se forbi bevoksningen og opleve mere vidtrækkende udsigter. Ofte er udsigterne på tværs af landskabet dog begrænset til korte kig inden for afgrænsede landskabsrum. Ved det eksempelvis Lundum Bro og vådområdet øst for motorvejen åbner landskabet sig mere op. Her har landskabet en mere transparent karakter, hvor bevoksningen kun i nogen grad begrænser udsigterne på tværs af landskabet.

Variationerne i de rumlige forhold giver en særlig visuel kvalitet til landskabet, at der er en vekslen mellem det åbne og det lukkede, både på dalbunden og på dalsiderne.

På grund af dalens terræn og bevoksning er landskabet generelt ikke præget af udsigter, og der er ikke eller kun i mindre grad en visuel relation til de omgivende landskaber.

Visuel påvirkning

Vest for motorvejen fremstår dallandskabet uden visuel påvirkning fra tekniske anlæg, og bebyggelsen i dalen har generelt en lille skala, der ikke påvirker dalens visuelle udtryk.

Omkring og øst for motorvejen er dalen præget af motorvejen, Skanderborgvej og jernbanen, der danner fysiske og visuelle barrierer i dalen, samt tre højspændingstracéer, der bidrager med en teknisk prægning af landskabet. I denne del af dalen vurderes den visuelle påvirkning derfor at være stor.

Golfbanen mellem Horsens og Lund vurderes også i nogen grad at medføre en lokal visuel påvirkning, da den bryder den ellers naturprægede landskabskarakter.

Horsens by er i høj grad skjult af bevoksning mod den del da dalen, der udgør landskabets hovedkarakter.