OMRÅDE 8 - HANSTED ÅDAL

Særlige kendetegn

Hansted Ådal er en bred dal, hvor høje dalsider tydeligt afgrænser og indrammer en bred dalbund.

Landskabet i dalen er sat sammen af skove, marker og små overdrev på dalsiderne samt enge og moser i dalbunden. I dalbunden rejser terrænet sig nogle steder svagt i langstrakte banker, hvor der ligger små gårde omgivet af dyrkede marker. Tilsammen giver det landskabet et varieret udtryk med et skiftevis opdyrket og naturpræget udtryk, hvor det naturprægede dominerer.

Delområder

Dallandskabet er afgrænset som den samlede geologiske struktur, der udgør Hansted Ådal og det bakkedrag, der mod vest afgrænser Hansted Ådal mod Gudenådalen. Inden for denne struktur er landskabet præget af forskellige landskabstræk. Derfor er der afgrænset tre delområder inden for landskabsområdet, hvor landskabets karakter er anderledes. Delområderne er markeret på kortet med orange farve og er beskrevet under fanen delområder.

Delområderne ved Nørrestrand har en visuel relation til Horsens Fjord og er derfor afgrænset som kystforland. Kystforlandsgrænsen er på kortet markeret med en blå, stiplet linje.

Beliggenhed og afgrænsning

Hansted Ådal strækker sig gennem den centrale del af kommunen mellem Stensballe og Nørrestrand i sydøst til Gudenådalen i nordvest. Her skærer dalen sig ned i et relativt højtliggende terræn og skaber en struktur, der opdeler det omgivende landskab. Mod vest er overgangen til Gudenådalen markeret af en randmoræne, hvoraf en del er medtaget i dette område. Det gælder området omkring Vorbjerg, der er karakteriseret ved en høj forekomst af gravhøje.

Områdets afgrænsning er overvejende terrænbestemt og følger i vid udstrækning synlige strukturer i landskabet. Dette betyder, at grænsen følger skovkanten på de skove, der dækker dalens sider. De steder, hvor der ikke er skov, er grænsen lagt, hvor landskabet vurderes at være orienteret mod dalen. Den nordvestligste grænse er bestemt af forekomsten af gravhøje, der er prioriteret samlet inden for dette landskabsområde. Grænsen følger her Naldalvej.