Rumlige og visuelle landskabstræk

De stejle dalsider skaber en overordnet ramme om landskabet og afgrænser det fra omgivelserne. Oplevelsen er præget af udsigter på langs af dalen, der mange steder er uden teknisk påvirkning.

Skala og kompleksitet

Landskabet er kendetegnet ved en overvejende lille skala og enkel karakter.

De stejle dalsider og dalens smalle og bugtede struktur afgrænser hele tiden dalen i små eller middelstore landskabsrum. Selv ved Bygholm Sø, der i sig selv udgør et stort element, betyder de skovklædte dalsider og de bugtede søbredder, at landskabet opleves i mindre landskabsrum.

Landskabets enkle karakter er afspejlet i landskabets få elementer. I den østlige del er det især skoven og søen, der giver landskabet en enkel karakter. Længst mod øst tilfører byens forskellige elementer en grad af kompleksitet. I den vestlige del af dalen er det især det enkle dyrkningsmønster med enge og overdrev samt fraværet af bebyggelse, der giver en enkel karakter.

Rumlig afgrænsning og udsigter

De stejle dalsider skaber overordnet set en lukket ramme om dalen og afgrænser den både rumligt og visuelt fra de omgivende landskaber. Omkring Bygholm Sø er den rumlige afgrænsning forstærket af skoven, der helt omslutter søen og dalen.

I dalen er oplevelsen af landskabet generelt præget af udsigter på langs af dalen, men udsigterne begrænses af dalens bugtede karakter. Der er derfor ikke tale om vidtrækkende udsigter.

Visuel påvirkning

Det varierer meget, hvordan og i hvilken grad landskabet er præget af byggeri og anlæg.

Den vestlige del af dalen, der har en meget lysåben karakter, krydses to steder af højspændingstracéer. Master og ledninger er meget synlige i landskabet og præger oplevelsen af de dele af dalen, hvorfra de er synlige. På grund af afstanden mellem de to krydsninger af dalen og dalens bugtede karakter er dalen dog flere steder uden visuel påvirkning fra disse anlæg.

Jyske Motorvej krydser den centrale del af området, hvor dalen er præget af bevoksede dalsider. Det betyder, at motorvejen kun i mindre grad præger landskabet visuelt.

Den østligste del af dalen er afgrænset helt inde ved Bygholm, hvor Horsens by omgiver dalen. Derfor har denne del af dalen en betydelig urban prægning. På grund af dalens bugtede karakter omkring Bygholm Sø opleves den visuelle påvirkning fra byen lokalt omkring den østligste del af dalen.