Østbirk Præstegårdsmark

Kulturmiljøet

Statshusmandsbrug på Præstegårdsmarken

Beskrivelse

I den nordøstlige udkant af Østbirk ligger statshusmandskolonien Præstegårdsmark. Kolonien blev udstykket fra præstegårdens jorder i 1922 og består af fem brug, der ligger langs den lige vej. Området afgrænses mod sydøst af markant dige med levende hegn. Husene fremtræder efterhånden noget uensartede, men har beholdt præget med små stuehuse og en enkelt længe. På marken findes endvidere to fredede og seks overpløjede gravhøje.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og omgivelser. Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og beplantning.