Planlægningsmæssig begrundelse

Horsens er Centerby og drivkraften i hele kommunens udvikling. Arealer i Horsens by er nødvendigt for at kunne opfylde det behov der er for arealer til nye boliger i Horsens Kommune. Der findes ikke alternativer indenfor bydelen og skoledistriktet udenfor OSD. Boligudlægget er vist på Figur 10, se også afsnittene Risikovurdering samt Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse, under Boligudlæg Østerhåb. For at sikre, at den resterende del af området mellem Hatting og Horsens ikke bebygges, udpeges dette areal til rekreativt område i kommuneplanrammerne og til skovrejsning i retningslinjerne – se mere i tillæg 7 til Kommuneplan 2013, vedrørende rekreative områder og fritidsformål. Derfor vil dette boligudlæg være en afrunding af Horsens by mod vest og en sikring af den grønne kile mellem Hatting og Horsens. Den grønne kile vil samtidig fungere som en del af en grundvandssikring af ressourcen i Rugballegård OSD´et.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: De nye byvækstarealer i Hatting og Østerhåb (Torsted) (med rødt) i forhold til de gældende kommuneplanrammer.