Ansøgning om fritagelse fra tilslutningspligten

Ejeren af ejendommen kan søge en fritagelse fra tilslutningspligten. Det står i §15 i tilslutningsbekendtgørelsen.

En fritagelse fra tilslutningspligten betyder, at ejendommen ikke vil blive opkrævet betaling af gebyr, til varmeforsyningselskabet.


Der er krav som skal være opfyldt, for at man kan få en fritagelse fra tilslutningspligten. En afgørelsen om fritagelse sker altid på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte ejendom, og de individuelle forhold som gælder for den enkelte ejendom.

 

Lokalplaner og tinglyste deklarationer kan hindre en fritagelse.

Lokalplaner og tinglyste deklarationer, kan på forhånd have udlagt området og ejendommen til kollektiv varmeforsyning, og fordi kravet er godkendt i byrådet, gælder kravet indtil byrådet har truffet en ny afgørelse.

§16 i tilslutningsbekendtgørelsen har følgende tekst:

Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til bestemmelserne i § 15, jf. dog § 17, stk. 1.

Følgende situationer giver mulighed for en fritagelse.

1. Ejendomme, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig.

2. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. (Se note)

3. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække.

5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.

6. Eksisterende lavenergibygninger

 

Note:

Beregnes ved at kapaciteten af den installeret vedvarende energi, samlet kan levere over 50% af den energi, ejendommen efter byggetilladelsens energikrav, vil forbruge til opvarmning og varmt brugsvand.

 

Eksempel til note:

En ejendom på 130 M2 bygget i 1985, har et beregnet forbrug på 125 KWh pr. M2

130M2 x 125 KWh = 16250 KWh, i beregnet årligt forbrug. 50% af forbruget er dermed 8125 Kwh.

Den installeret kapacitet af vedvaredne energi skal derfor være på 8126 Kwh, for at kravet er overholdt.

Den installeret kapacitet af vedvarende energi, skal kunne anvendes til opvarmning og varmt brugsvand for at kunne tælle med i opgørelsen.

Sådan søger du en fritagelse fra tilslutningspligten.

Du kan først søge en fritagelse fra tilslutningspligten, når kommunen har fremsendt en høring om tilslutningspligt til din ejendom. Det er altid ejeren af ejendommen der modtager høringen, det vil aldrig være en lejer.

Afgørelsen om fritagelse, kan først træffes efter følgende forløb er gennemført. Hele forløbet tager min. 4 måneder, men ofte længere tid.

 

Forløb for afgørelse om fritagelse fra tilslutningspligten til en ejendom.

1. Varmeforsyningsselskabet fremsender ansøgning til kommunen, om tilslutningspligt til forsyningen for et geografisk udpeget område i byen.

2. Kommunen sender forslaget i høring hos alle ejerne af ejendommene i min. 4 uger.

3. Ejeren af ejendommen, ansøger kommunen om fritagelse fra tilslutningspligten.

3. Alle indkommende svar fra høringen, inklusiv ansøgningen om fritagelse, bliver sammen med forslaget politisk behandlet, med en endelig afgørelse i byrådet.

4. Kommunen fremsender efter en konkret vurdering, en afgørelse til hver af ejerene af de pågældende ejendomme.

5. Kommunen kan afgøre sagen med en fritagelse hvis kravene for fritagelse er overholdt, og intet taler imod en fritagelse. Det kunne f.eks. være en lokalplan eller en tinglyst deklaration.

6. Sammen med afgørelsen får ejeren en klageret til Energiklagenævnet. Klageretten gælder i 4 uger.

Klage over en afgørelse om tilslutningspligt.

Du kan først klage til Energiklagenævnet, når du har modtaget en afgørelse om tilslutningspligten. Energiklagenævnet vil derfor ikke svare på løbende spørgsmål, men kun forholde sig til reelle afgørelser.


Energiklagenævnet har en sagsbehandlingstid på 7-12 måneder, og kan afgøre sagen på følgende måder:

 

1. Energiklagenævet kan stadfæste kommunes afgørelse. Det vil sige at kommunen får ret i den afgørelse der er truffet.

2. Energiklagenævnet kan ophæve afgørelsen og hjemsende den til fornyet behandling hos kommunen. Det betyder at man laver en ny høring af ejeren, og gennemgør sagen en gang til, og træffer en ny afgørelse som giver en ny klageret til Energiklagenævnet.

3. Energiklagenævnet kan ophæve afgøreslen. Det betyder at kommunes afgørelse bliver ophævet og klageren får ret.

Energiklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

 

Du kan finde Energiklagenævnet her.