Ansøgning om dispensation

Ejeren af ejendommen kan søge en dispensation fra tilslutningspligten
Kravet for at kunne få en dispensation fra tilslutningspligten er at:

Ejendom er en enfamiliesejendom, og at ejeren er folkepensionist på tilslutningstidspunktet, og at ejeren har fast bopæl på den pågældende ejendom. Alle forhold skal være opfyldt samtidigt.

Ejendomme kan blive pålagt en tilslutningspligt, og samtidigt kan ejeren få en dispensation fra tilslutningspligten.

Grunden til at man både giver en tilslutningspligt, og en dispensation er, at byrådet ønsker at pålægge ejendommen tilslutningspligten, men at byrådet også ønsker at folkepensionisten undgår udgiften til varmeforsyningen, i de år borgeren har tilbage med bopæl på ejendommen. Ved f.eks. uskiftet bo, fortsætter dispensationen for den efterladte partner i ejendommen.

Dispensationen giver derfor ejeren ret til at undgå betaling til forsyningselskabet, og det er først den næste ejer af ejendommen, som bliver opkrævet de faste gebyr fra forsyningselskabet.

Tillslutningspligten bliver tinglyst på ejendommen, så den fremtidige ejer kan se kravet fra byrådet, allerede i salgsopstillingen ved næste ejerskifte.

Pålægget af tilslutningspligt sker ved at byrådet træffer en afgørelse om, at ejendommen skal pålægges tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, men at ejeren samtidigt skal have en dispensation fra pligten.

Afgørelsen kan først træffes efter følgende forløb er gennemført. Hele forløbet tager min. 4 måneder, men ofte længere tid.

Forløb for afgørelse om tilslutningspligt til en ejendom, og dispensation til ejeren.

1. Varmeforsyningsselskabet fremsender til kommunen, ansøgning om tilslutningspligt til et geografisk udpeget område i byen.

2. Kommunen sender forslaget i høring hos alle ejerne af ejendommene i min. 4 uger.

4. Ejeren af ejendommen, der som udgangspunkt bør være folkepensionist, søger i høringsfasen kommunen om dispensation fra tilslutningspligten.

3. Alle indkommende svar fra høringen inklusiv ansøgningen om dispensation, bliver sammen med forslaget fra forsyningsselskabet politisk behandlet, med en endelig afgørelse i byrådet.

4. Kommunen fremsender efter en konkret vurdering, en afgørelse til hver af ejerene af de pågældende ejendomme.

5. Kommunen afgør en dispensationssag på følgende måde: Ejendommen får pålagt en tilslutningspligt, og ejeren får en personlig dispensation fra tilslutningspligten.

6. Sammen med afgørelsen får ejeren en klageret til Energiklagenævnet. Klageretten gælder i 4 uger.


Energiklagenævnet kan behandle en klage på baggrund af en afgørelse om tilslutningspligt.

Energiklagenævnet kan afgøre sagen på følgende måder:

1. Energiklagenævet kan stadfæste kommunes afgørelse.

2. Energiklagenævnet kan ophæve afgørelsen og hjemsende den til fornyet behandling hos kommunen.

3. Energiklagenævnet kan ophæve afgøreslen.

Energiklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

Efter tilslutningspligten er pålagt ejendommen og Energiklagenævet har behandlet en evt. klage, kan kun byrådet ændre afgørelsen igen.