Afgørelse om tilslutningspligt

Ejendomme kan blive pålagt en tilslutningspligt.
Det sker ved at byrådet træffer en afgørelse om, at ejendommen skal pålægges tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Afgørelsen kan først træffes efter nedenstående forløb er gennemført.

Hele forløbet tager min. 4 måneder, men ofte længere tid.

Forløb for afgørelse om tilslutningspligt til en ejendom.

1. Varmeforsyningsselskabet fremsender til kommunen, ansøgning om tilslutningspligt til et geografisk udpeget område i byen.

2. Kommunen sender forslaget i høring hos alle ejerne af ejendommene i min. 4 uger.

3. Alle indkommende svar fra høringen, bliver sammen med forslaget politisk behandlet, med en endelig afgørelse i byrådet.

4. Kommunen fremsender efter en konkret vurdering, en afgørelse til hver af ejerene af de pågældende ejendomme.

5. Kommunen afgør sagen på bagrund af en konkret vurdering af den enkelte ejendom, i dette tilfælde med en tilslutningspligt.

6. Sammen med afgørelsen får ejeren en klageret til Energiklagenævnet. Klageretten gælder i 4 uger.

Energiklagenævnet kan behandle en klage på baggrund af en afgørelse om tilslutningspligt.

Energiklagenævnet kan afgøre sagen på følgende måder:

1. Energiklagenævet kan stadfæste kommunes afgørelse.

2. Energiklagenævnet kan ophæve afgørelsen og hjemsende den til fornyet behandling hos kommunen.

3. Energiklagenævnet kan ophæve afgøreslen.

Energiklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

Efter tilslutningspligten er pålagt ejendommen og Energiklagenævet har behandlet en evt. klage, kan kun byrådet ændre afgørelsen igen.