.

Home Parkeringsstrategi Handlingsplan Midtbyen2 Forslag

Forlsag

Ny parkeringsnorm

En undersøgelse af parkeringsbehovet som er gennemført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll i forbindelse med opdateringen af vejreglerne ”Arealer for parkering og standsning m.v.” viser at især boligtypen og i mindre grad beliggenheden har stor betydning for parkering ved boliger. Ved butikker og kontorer er parkeringsbehovet ofte væsentlige lavere end antallet af anlagte parkeringspladser.

De samme tendenser ses i Horsens og da de frie arealer i bymidten er begrænsede og det nuværende udbud af parkeringspladser er tilstrækkelig, foreslås at den nugældende parkeringsnorm i Horsens Kommune fra 2007 ændres, idet der i højere grad tages hensyn til, hvor en ny bebyggelse etableres. Horsens midtby opdeles i forslaget i 3 zoner og Brædstrup midtby i 2 zoner, hvor der stilles forskellige krav til etableringen af parkeringspladser.

Forslaget til en ny parkeringsnorm for Horsens Kommune fremgår af bilaget. XXXXXXXXX     ---???

Parkeringsfond

Det anbefales ikke at danne en parkeringsfond i Horsens Kommune.

Det anbefales derimod, at Byrådet med baggrund i ”Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtigende aftalegrundlag”, tager bekendtgørelsen i anvendelse når bekendtgørelsens bestemmelser kan tilgodeses.

Dobbeltudnyttelse

Muligheden for dobbeltudnyttelse må vurderes i hvert enkelt tilfælde og kan give anledning til reduktion i, hvor mange parkeringspladser der er behov for i forhold til det en parkeringsnorm tilsiger. Desto større variation der er i et områdes byfunktioner, desto større er sandsynligheden for, at der kan opnås en dobbeltudnyttelse af områdets parkeringspladser. 

 

Parkér & Rejs

Anlæg af Parkér & Rejs anlæg skal ses i en mere langsigtet strategi, der kan frigøre parkeringspladser i midtbyen, som i dag bruges af pendlere, for at bruge dem til andre formål eller for at nedlægge pladserne og skabe en mere behagelig og grøn by.

Der påtænkes i forbindelse med den nye motorvejstilslutning nord for Hatting at etablere et parkeringsanlæg som kan anvendes til pendlerparkering /Parkér & Rejs.

Transportplaner

Kommunen kan hjælpe virksomhederne i gang med udarbejdelse af transportplaner f.eks. ved at udarbejde informationsmateriale om alternative transportmuligheder. Som incitament til at virksomhederne rent faktisk udarbejder disse planer, kan man kæde en mulighed for reduktioner i parkeringsnormerne for virksomheder, der tager initiativer til reduktion af parkeringsbehovet.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer