OMRÅDE 16 - GRUMSTRUP UDSKIFTNINGSLANDSKAB

Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Særlige udsigter
Stedbunden oplevelse
Område 16 - Grumstrup udskiftningslandskab

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

 

Stedbunden oplevelse

V. 16.1 Kirkedal

Kirkedal er den største og mest markante erosionsdal i området. Den optræder med stejlt skrånende dalsider og en smal dalbund, der indikerer dalens oprindelse som erosionsdal. Flere steder er dalen præget af bevoksning, der delvist skjuler dalens terræn, men generelt vurderes dalen at have en landskabelig oplevelsesværdi, der knytter sig til den samlede oplevelse af dalens terræn og ekstensive, naturprægede karakter.

 

V.16.2 Grumstrup udskiftningslandskab

De dele af landskabet omkring Grumstrup, hvor udskiftningstidens strukturer i dag fremstår særligt karakteristisk i landskabet, vurderes at have en kulturbetinget oplevelsesværdi. Ved udskiftningen blev landsbyjorden stjerneudskiftet, og i dag er denne struktur stadig afspejlet i markstrukturen, der markeres af bevoksede diger. Bebyggelsesstrukturen er ligeledes overvejende intakt. Landsbyen er siden fortættet med huse, men den overordnede landsbystruktur kan stadig erkendes. Uden for landsbyen er strukturen af de udflyttede gårde intakt. Det samme gælder husmandsudstykningen i den nordvestlige del af ejerlavet.

V.16.3 Hedekær

I den nordvestlige del af området er landskabet præget af et stort lavbundsområde, der strækker sig på tværs af kommunegrænsen til Skanderborg Kommune. Området fremstår enkelte stede som vådområde men overvejende med eng. Disse karaktertræk vurderes at give landskabet visuelle kvaliteter med en oplevelsesværdi knyttet til områdets natur og udsigter over området.

Oplevelsesrigt element

Vedslet Kirke

Vedslet Kirke ligger vest for Vedslet oven for en større erosionsdal, Kirkedalen. Kirkens placering i det åbne landskab gør den synlig over store afstande i det omgivende landskab og understøtter kirkernes kulturhistoriske betydning som vigtige orienteringspunkter i landskabet. 

Udsigt

V.16.4 Den vestlige del af området

Landskabsområdet er flere steder kendetegnet ved vide udsigter over landskabet. Der vurderes dog at være en særlig oplevelse knyttet til udsigterne i den vestlige del af området. Her skråner terrænet jævnt mod nord, og det giver en fin udsigt over udskiftningslandskabet. Særligt set fra vejene lige vest og nord for Grumstrup tegner hegn og diger udskiftningsstrukturerne i landskabet.

Længere mod nord er udsigterne især præget af de store vådområder, der forbinder dette landskabsområde med Skanderborg Sø længere mod nordvest. De giver landskabet en mere naturpræget karakter og oplevelsesværdi.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer