OMRÅDE 10 - BYGHOLM ÅDAL

Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Særlige udsigter
Stedbunden oplevelse
Område 10 - Bygholm ådal

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

 

Stedbunden oplevelse

V.10.1 Bygholm hovedgårdslandskab

Bygholm Hovedgård ligger i den østligste del af området ved Bygholm Sø og er kendt fra 1313 som hjemsted for en kongelig lensmand. I dag er hovedgården omgivet af Horsens by, men den optræder stadig som en helhed med hovedgård, avlsgård og parkanlæg. Hovedbygningen, der står i dag, er fra 1775. Avlsgården ligger på den modsatte side af hovedvejen, som skærer sig igennem gårdspladsen.

Da staten overtog hovedgården i starten af 1800-tallet blev et stort parkanlæg etableret i 1812. Anlægget blev senere udvidet. Parken strækker sig mellem hovedvejen og jernbanen og forstærker landskabets hovedgårdskarakter.

Samlet set vurderes hovedgården at afspejle en kulturhistorisk fortælling, der tilfører landskabet en oplevelsesværdi.

Nord for Bygholm Hovedgård lå Bygholm Teglværk, der har en lang historie, som menes at gå helt tilbage til omkring 1600-tallet. Teglværket blev lukket i 1996, og i dag præger byudvikling området.

V.10.2 Landskabet omkring Bygholm Sø

Bygholm Sø er en opstemning af Bygholm Å. Den første beskedne opstemning skete i forbindelse med etablering af Bygholm Vandmølle i 1664. Dog fik søen først sin nuværende størrelse i forbindelse med driften af Bygholm Vandkraftværk omkring 1919 og etablering af en højere og længere dæmning på tværs af ådalen i 1991. Dermed er søen udtryk for en kulturhistorisk fortælling.

Landskabsoplevelsen forstærkes af skoven på de stejle dalsider, der indrammer søen og skaber et helt afgrænset og i forhold til bynærheden et relativt uforstyrret landskab.

V.10.3 Det lysåbne dallandskab

Vest for motorvejen betyder dalens lysåbne karakter, at dalens geologiske struktur opleves særligt tydeligt. Dels de stejle dalsider og dalens bugtede struktur vurderes at give dalen en særlig karakter. Desuden tilfører dalens naturprægede karakter en oplevelsesværdi af både visuel og naturmæssig karakter.

Oplevelsesrigt element

Bygholm Hovedgård

Bygholm Hovedgård er afgrænset som et oplevelsesrigt element, der tydeligt markerer sig i landskabet og har betydning for landskabets oplevelsesværdi.

Udsigt

De udsigter, der i nogen grad opleves på langs af dalen, betragtes som en del af den stedbundne oplevelse og ikke en udsigt ud over det sædvanlige. Der er derfor ikke afgrænsede udsigtsområder eller udsigtspunkter i dette landskabsområde.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer