OMRÅDE 10 - BYGHOLM ÅDAL

Geologisk betingede landskabstræk 

Dalen er de fleste steder kendetegnet ved stejle dalsider, der i den vestlige del af dalen indrammer en smal og bugtet dalbund med Bygholm Å og i den østlige del af dalen indrammer Bygholm Sø. 

Geologisk dannelse og terræn

Bygholm Ådal er en erosionsdal, som blev dannet i slutningen af sidste istid. Da en gletsjertunge fra den Ungbaltiske Is gled ind gennem Horsens Fjord, delte den sig i to. Den ene tunge gled mod sydvest mod Uldum, og i bunden af den enorme terrænlavning, som gletsjertungen prægede ind i landskabet, ligger Bygholm Ådal.

Da gletscheren var smeltet væk fra området, lå der stadig brudstykker af isen tilbage i de omgivende landskaber. Da denne is smeltede, strømmede vandet mod terrænlavningen og eroderede ådalen ned i terrænet i sin vej til Horsens Fjord.

Dalen fremstår i sin helhed som en smal og meget bugtet struktur gennem landskabet, der markeres af høje, stejle dalsider. Det afspejler, at smeltevandets afstrømning har haft stor kraft. I den østlige del af dalen breder dalen sig en smule ud.

Jordart

I den smalle dalbund er jordarten domineret af ferskvandssand (FS), der er aflejret efter istiden, og desuden ses der ferskvandssand (TS) fra slutningen af istiden. I den østlige del af dalen er smeltevandssand (DS) udbredt på dalsiderne.

Dalen er eroderet ned i et terræn, hvor der også findes moræneler (ML). Denne jordart præger dalsiderne.

Hydrologiske forhold

De hydrologiske forhold i området er domineret af Bygholm Å og Bygholm Sø.

Bygholm Å udspringer ved kommunens grænse ved Klaks Mølle, hvor Møllebæk fra vest og Korning Å fra syd løber sammen. Ådalen er herfra karakteriseret af Bygholm Å’s bugtede forløb mod øst, hvor den omgives af lavbundsområder i den smalle dalbund.

Bygholm Sø er især karaktergivende for den østlige del af dallandskabet, idet den store søflade udfylder dalen. Derved adskiller denne del af dalen sig fra den øvrige del.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer