Vurderingsparametre

  • Stedbunden oplevelse: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Oplevelsesrigt element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Særlig udsigt: Områder, der er præget af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Stedbunden oplevelse

Vurderingen af oplevelsesrige landskaber handler om at afgrænse de landskaber, der på grund af deres karakter rummer en særlig fortælling om landskabet og deraf en særlig oplevelsesværdi.

De særlige landskabsoplevelser, der knytter sig til et sted, omfatter i Horsens Kommune ofte ådale og kyst, der har en spændende geologi og ofte også et rigt naurindhold, men kan også være landskabsområder, der tydeligt afspejler en kulturhistorisk fortælling.

De oplevelsesrige landskaber har en veldefineret grænse i landskabet, der eksempelvis følger ejerlavsgrænser, hegn, diger eller lavbundsområders oprindelige udbredelse.

Oplevelsesrigt enkeltelement

I landskabet kan enkeltelementer fremstå særligt oplevelsesrige på grund af deres placering i landskabet som orienteringspunkt og/eller som kulturhistorisk element, der formidler en historie.

De udpegede elementer er overvejende kommunens mange landsbykirker, der ofte er placeret i kanten af landsbyerne. Særligt i landsbyerne beliggende ovenfor en dal ligger kirkerne ofte ud mod dalen, så den tydeligt opleves fra dalen og i udsigterne på tværs af dalen.

Andre elementer, der er udpeget, er gamle vandmøller som eksempelvis ...XX, og særligt markante gravhøje som eksempelvis ...XX.

Særlige udsigter og udsigtspunkter

Landskabet er flere steder præget af udsigter på tværs af landskabt, fordi et bakket terræn eller ådal giver gode udsigtsmuligheder. De landskaber, der er vurderet at have særlige udsigtsmuligheder, er dem, hvor udsigten generelt er uforstyrret og har noget særligt at byde på. Eksempelvis ...XX.
 
Afgrænsningen af landskaber med særlige udsigtsmuligheder er diffus, idet udsigtens omfang ikke er klart afgrænset i landskabet. Derfor er udsigtsudpegningerne afgrænset som polygoner, hvor grænsen ikke skal opfattes eksakt.

I forbindelse med udsigtsudpegningen er der udpeget udvalgte udsigtspunkter. Udpegningen er dog ikke fuldstændig, idet der også mange andre steder kan opleves særlige udsigter.

EVT. DYNAMISK KORT

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer