Home Indsatsplaner grundvand Om planerne Baggrund

Baggrund

Indsatsplanernes formål er at sikre rent drikkevand til borgerne på en bæredygtig måde.

For at sikre at vi også har rent drikkevand i fremtiden, har staten udpeget ”Områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD). Her skal grundvandet i særlig høj grad beskyttes gennem kommunens indsatsplaner, udover det som den generelle lovgivning medfører af beskyttelse.

Horsens Kommune skal udarbejde indsatsplanerne på baggrund af den grundvandskortlægning, som Naturstyrelsen har udført i de udpegede områder. 

Ansvaret for at udarbejde indsatsplaner i Horsens Kommune lå inden kommunalreformen hos Vejle Amt, men blev overdraget til Horsens Kommune den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

Baggrunden for at det er nødvendigt at udarbejde indsatsplaner er, at erfaringen har vist, at den generelle grundvandsbeskyttelse gennem miljøbeskyttelsesloven, pesticidgodkendelsesordningen, pesticidovervågningen, plantedirektoratets gødningsnormer mm. ikke er tilstrækkelig, til at sikre grundvandet mod forurening. Det skyldes bl.a., at de geologiske forhold i Danmark varierer så meget, at grundvandsressourcerne ikke kan beskyttes tilstrækkeligt med enslydende regler overalt. Der er altså et erkendt behov for at supplere den generelle beskyttelse med målrettede indsatser mod forurenende forhold, der kan true vigtige grundvandsressourcer.

Formålet med en indsatsplan er, at få overblik og lave en tidsplan for de indsatser, der skal sættes i værk, for at beskytte områdets drikkevandsinteresser på lang sigt. De parter der er ansvarlige for at indsatserne realiseres, er som regel kommunen og det vandværk der har gavn af indsatsen.  

I indsatsplanerne finder du:

Gennemgang af grundvandskortlægningen, både den geologiske, hydrogeologiske og arealmæssige kortlægning af området
Oversigt over hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand indenfor området
En tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod forureningskilder, og hvem der skal udføre den
Oversigt over hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer