Home Indsatsplaner grundvand Om planerne

Om planerne

I Horsens Kommune udarbejder vi Indsatsplaner for at sikre, at det grundvand, som vandværkerne indvinder nu og i fremtiden, beskyttes mod forurening. Indsatsplanerne skal sikre godt drikkevand til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling og uden risiko for at kravene til drikkevandskvaliteten overskrides.

Indsatsplanerne beskriver hvilke trusler, der er mod drikkevandsforsyningen, hvilke tiltag, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af indsatserne samt en tidsplan for iværksæt­tel­sen af de konkrete handlinger.

Som baggrund for indsatsplanen har Naturstyrelsen og Vejle Amt gennemført detaljerede kortlægninger af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværksoplande udenfor OSD. Den detaljerede kortlægning omfatter opgørelse og vurdering af grundvandsressourcens mængde og kvalitet, udpegning af sårbare arealer overfor nitrat, opgørelser af nitratudvaskning, arealanvendelse og forureningskilder. 

Horsens Kommune har desuden udlagt boringsnære beskyttelsesområder for alle vandværkernes vandforsyningsboringer (BNBO).

Indsatsplanerne udarbejdes af lokale arbejdsgrupper bestående af Horsens Kommune, vandværkerne, Region Midtjylland og landboforenin­ger.  

Indsatsplanen er desuden udarbejdet i henhold til følgende love og bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1430 af 13. december 2006 om indsatsplaner

Bekendt­gørel­­se nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning (Vandforsyningsloven)

Lov nr. 1028 af 20. oktober 2008 om miljømål m.v. for vandforekomster m.m. (Miljømålsloven).

Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsloven).

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer