Kvaliteten af grundvandet

Vandtyper

Grundvandets kvalitet i området er kortlagt med udgangspunkt i de vandanalyser, der regelmæssigt tages i vandværkernes indvindingsboringer suppleret med analyser fra ejendomme med egen vandforsyning. Analyserne er brugt til at bestemme, hvilke typer grundvand der findes i området, og hvilken udvikling der er i kvaliteten (se faktaboks).

 

 

 

Nitrat

Det øverste grundvandsmagasin indeholder ofte nitrat. I og omkring området er 6 vandværker lukket i løbet af de sidste 10 år primært på grund af nitrat- og pesticidproblemer. Hos flere enkeltindvindere er nitratkoncen­trationen over 50 mg/l. I dybere magasiner er der kun fundet nitrat i få boringer og ikke pesticider. Grundvandskemien viser, at lerlag beskytter de dybe magasiner, men at grundvandet også her er påvirket af de terrænnære processer. I et enkelt tilfælde i Tyrstingdalen er der fundet nitrat i 90 meters dybde i det mellemste magasin, som her når ned til 140 m under terræn.

Pesticider

Der er fundet pesticider både i det øverste og det mellemste grundvandsmagasin.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer