Vandbalance og udnyttelse af ressourcen

Grundvandsdannelsen i området er vurderet til 100 mm/år og oppumpningen er 15 mm/år. Vandbalancen viser dermed, at 15 % af grundvandsdannelsen udnyttes til indvinding.

Retningslinie nr. 37 i de statslige forslag til vandplaner siger, at meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger ikke må være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper.

Dette sikres bl.a. ved ikke at udnytte mere end 35 % af områdets grundvandsdannelse, hvilket i Brædstrup/Våbensholm Indsatsområdet svarer til 35 mm/år. Det betyder, at der som udgangspunkt bør restere en udnyttelig grundvandsressource på 20 mm/år, svarende til ca. 1,25 mio. m³/år.

Herudover sikres det bl.a. ved, at indvindingen af grundvand ikke må medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % hhv. 10-25 % af medianminimumsvandføringen, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. 

Ved indvinding fra det øverste og til dels det mellemste grundvandsmagasin kan der ske en påvirkning af vandløb og søer, idet magasinerne har kontakt til overfladevand. Det gælder specielt Mattrup Å og Gudenåen. Ved den nuværende indvinding er påvirkningen ikke kritisk, men det skal sikres at påvirkningen ikke er betydende, hvis indvindingen øges i de øverste magasiner jf. retningslinjen i de statslige forslag til vandplaner.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer