Brædstrup vandværk

Brædstrup Vandværks hovedbygning

Brædstrup Vandværk

 

Kildeplads

Brædstrup Vandværks kildeplads ligger i det åbne land i ca. 700-900 meter nord for Brædstrup By.

Indvindingsopland

Oplandet er langstrakt og udbreder sig i ca. 5 km i sydvestlig retning og grundvandsstrømningen er fra sydvest mod nordøst.

Grundvandsdannende opland

Oplandet inkluderer kildepladsen og er smalt og langstrakt. Oplandet udbreder sig ca. 5 km i sydvestlig retning.

 

Fokusområde forBrædstrup Vandværk

Vandtypen i råvandet er vandtype C (grundvand fra jern- og sulfatzonen – reduceret). Sulfatindholdet er relativt højt og stabilt. Der er fundet BAM i DGU nr. 106.1129 i 2002, på detektions­græn­sen, men i 2007 var koncentrationen 0,019 mg/l og i 2011 0,022 mg/l. Grundvandskemien tyder på, at vandet gennemstrømmer lag med nitratreduktionspoten­tiale, men der er også kraftige tegn på påvirkning fra overfladeprocesser. Grundvands­kva­liteten afspejler således, at der er lerdæklag over indvindingsmagasinet, men at dæklagene ikke er sammenhængende.

 Bjerreboværkets indvindingsboringer.

Boring DGU nr. Dybde m Filter (m.u.t.) Vandspejl (m.u.t.) Magasin Udførelsesår Vandtype Aktiv
106.1129 72 63-72 41 Smeltevandssand 1988 C Aktiv
106.1239 93 71-89 42 Smeltevandssand 1993 C Aktiv

Boringer

Vandværket har syv indvindingsboringer, hvoraf 4 er reserveboringer, jf. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Boring DGU nr. 97.547 blev omboret i 2007 og hedder nu DGU nr. 97.1007.

 

 Boring
DGU nr. 
 
 Dybde
m
 
 Filter
(m.u.t)
 
 Vandspejl
    (m.u.t)
 
 Magasin  Udførel­sesår  Vand­type  Status
 97.471  105  90-105  54 Smeltevandssand

1975

 D Aktiv
 97.472  111  90,5-105,5  54  Kvartssand  1975  D  Aktiv
 97.543  19,5  10-15  0,6  Sand  1974  A  Reserve
 97.544  19  14-19  3    1967    Reserve
 97.545  18,5  13-18  2,9  Sand  1966  C  Reserve
 97.546  22  15-22   2,1    1966  C  Reserve
 97.1007  120  106-115  54  Glimmersand  2007  D  Aktiv

Indvindingsmagasin

I dag indvindes der fra det dybeste grundvandsmagasin, som består af smeltevandssand og tertiært glimmersand. Der er tidligere indvundet fra et terrænnært magasin, som er sårbart. Der er gjort fund af nitrat i det terrænnære magasin.

Vandværkets 3 aktive boringer er filtersat omkring 100 meter under terræn. Magasinet er spændt, undtagen ved DGU nr. 97.471. Grundvandsspejlet i det dybe magasin ligger omkring 54 meter under terræn. Reserveboringerne er filtersat i det terrænnære magasin og grundvandsspejlet findes kun få meter under terræn. Forskellen i grundvandsniveauet skyldes filtersætning og pejling i forskellige grundvandsmagasiner og tætte lerlag imellem der adskiller trykforholdene i magasinerne.

 

 

KUN TEKST. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.

Ramme/indsats  Ansvar  Tidsplan  Handling 

 Vandindvinding   

Bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen   VV    Vandværket skal have et indvindingsmønster der sikrer, at oppumpningen foregår med så konstante ydelser og i så lange intervaller som muligt for at undgå store udsving på vandspejlet. Herved opnås den bedste og mest stabile vandkvalitet. Særligt boring DGU nr. 97.1007 viser kraftig sænkningstragt.
Overvågning      
Grundvandskvalitet      Vandkvaliteten i vandværkets boringer (råvand) og rentvand overvåges igennem analyseprogrammet som angivet af kommunen. Ved uhensigtsmæssig udvikling i analyseresultaterne skal det undersøges hvad årsagen er, og der skal tages stilling til om der evt. er behov for yderligere grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandet.
Nitrat - kvælstofreduktion      
Gennemsnitlig udvaskning af nitrat      

Hvert år beregnes den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen indenfor vandværkets indvindingsopland.

Beregningen foretages på baggrund af landbrugets gødningsregnskaber.

Hvis gennemsnitlig årlig udvaskning af nitrat fra rodzonen overstiger 50 mg/l indenfor indvindingsoplandet, kan følgende indsatser tages i anvendelse på baggrund af en konkret vurdering:

1. Der indgås frivillige dyrkningsaftaler mellem vandværket og lodsejer mod fuld økonomisk kompensation til landmanden fra vandværket. Der gives normalt en frist på 2 år til at indgå de nødvendige dyrkningsaftaler (Miljøbeskyttelsesloven § 26a).

2. Hvis der ikke bliver indgået frivillige aftaler. Kommunen påbyder lodsejer de nødvendige dyrkningsrestriktioner med hensyn til nitrat mod fuld økonomisk kompensation og betales som udgangspunkt af vandværket.

Udpeget fokusområde for kvælstofreduktion. Udpeget areal på 46 ha. se Figur 4  VV    Hvis overvågningen af den gennemsnitlig nitratudvaskning viser at der er behov for en kvælstofreduktion indenfor indvindingsoplandet, vil der i første omgang være fokus på at reducere kvælstofudledningen indenfor det udpegede fokusområde.
 Sprøjtemilder   

Pesticidregulering, frivillig/påbud:

 

 HK    

Kommunen udpeger områder med behov for en særlig indsats imod sprøjtemidler indenfor vandværkets indvindingsopland.

Udpegningen foretages på baggrund af konkret viden om vandkvalitet, sårbarhed, grundvandsdannelse og arealanvendelse.

Indenfor disse områder vil kommunen give lodsejer påbud/forbud om dyrkningsaftaler/ sprøjterestriktioner.

 

BNBO   
BNBO  VV    

Kommunen udlægger BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) for de 3 aktive vandværksboringer DGU nre. 97.471, 97.472 og 97.1007 (Miljøbeskyttelsesloven §24).

BNBO giver mulighed for at beskytte mod/stoppe givne lovlige aktiviteter, situationer eller forhold der kan true eller truer med at forurene vandværksboringerne.

Senest to år efter, at indsatsplanen er vedtaget har kommunen:

- kortlagt arealanvendelsen inden for hvert BNBO

- lavet konkret vurdering af risikoen for, om en given arealanvendelse kan medføre en grundvandsforurening.

 

Kommunen vil efter konkret vurdering give påbud om ophør af aktiviteter. Det kan være anvendelse og oplag af sprøjtemidler, oplag af kemikalier samt vaskepladser. Er der tale om lovlige forhold, kan der gives erstatning til de berørte lodsejere. Vandværket betaler erstatningen.

 

Grundvandsdannende områder  VV    Det anbefales at inkludere aftaler om ingen brug af pesticider samtidig med indgåelse af aftaler omkring nitratudvaskning. 
Information   
Information til borgere indenfor indvindingsoplandet  VV/HK    Informere borgerne f.eks. via vandværkets egen hjemmeside. Udarbejde og uddele folder om grundvandsvenlig adfærd, her under grundvandsvenlig havebrug og vedligeholdelse af flisebelagte arealer. Horsens Kommune sørger for udarbejdelse af pjecen mens vandværket sørger for udsendelsen heraf.
Øvrige indsatser   
Renovering af kloakledningsnet  HV    Ledningsnettet renoveres efter følgende prioritering: BNBO, grundvandsdannende område, indvindings­opland m. NFI, Øvrige opland, OSD m. NFI, OSD.
Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet  HK,VV    

Vandværket indberetter til kommunen, når der tilsluttes nye husstande til vandværket. Ved tilsyn skærper kommunen fokus på eksisterende og/eller ubenyttede brønde og boringer. Horsens Kommune vil påbyde en ubenyttet brønd eller boring sløjfet af ejeren.

Via områdeundersøgelse indsamles der viden om ubenyttede boringer og brønde. På den baggrund iværksættes en sløjfekampagne. Vandværket tilbyder og betaler sløjfning til lodsejer.

Jordforurening  RM, HK    Der er 12 V1 kortlagte grunde med mistanke om forurening indenfor indvindingsoplandet. Der er desuden 10 V2 kortlagte grunde med konstateret forurening. Det afklares med Region Midt i hvor høj grad lokaliteterne udgør en trussel over for vandressourcen. På den baggrund indledes dialog med Region Midt om evt. oprydning af jordforurening.
Fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med tilsyn med industri i indvindingsoplandet  HK    Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn med industri i indvindingsoplandet.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer