Hovedproblemer i området

Indsatsområdet er udpeget som et område, hvorfra der vedvarende dannes grundvand i en mængde og kvalitet, som kan tilfredsstille både det nuværende og forventede fremtidige behov. Der vil i fremtiden blive behov for at udnytte en større grad af grundvandsressourcen i Brædstrup/Våbensholm området end i dag, hvor ca. 15 % udnyttes. Allerede i forbindelse med den kommende vandforsyningsplan for Horsens Kommune kan det blive aktuelt i højere grad at satse på, at der opføres nye vandværker/kildepladser i de områder i Brædstrup/Våbensholm området hvor grundvandsressourcen endnu ikke udnyttes.

Størstedelen af indsatsområdet er udlagt som NFI (Nitrat Følsomt Indvind­ings­om­råde) fordi lerdæklaget her er under 15 meter tykt og ikke er sam­men­hængende. Grundvandskvaliteten i de overfladenære magasiner er nitratbelastet, og der er risiko for nedsivning til de dybe indvindingsma­ga­siner med tiden. Der er enkelte steder fundet nitrat til stor dybde, 90 meter under terræn, og der er påvist pesticider ved enkelte analyser.

 

I og omkring området er 6 vandværker lukket i løbet af de sidste 10 år primært på grund af nitrat- og pesticidproblemer. Hos flere enkeltindvindere er nitratkon­cen­tra­tionen i drikkevandet over 50 mg/l. Hele det udpegede NFI område er også udpeget som Indsatsområde med hensyn til nitrat, fordi det på grund af den store nitratsårbarhed er nødvendigt med en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne for at sikre drikkevandsinteresserne.Udvaskningen fra landbrugsarealerne i området ligger i gennemsnit over drikkevands­kvalitetskravet på 50 mg/l. Jordlagene er ikke i stand til fuldstændigt at nedbryde nitraten, hvilket ses ved, at grundvandsmagasinerne flere steder indeholder nitrat over drikkevands­kvalitetskravet. Niveauet for grundvandsdirektivets handlepligt er mange steder allerede overskredet i de øverste dele af grundvandet, fordi koncentrationen af nitrat i drikkevand langt overstiger 3/4 af drikkevandskvalitetskravet, hvor handlepligten indtræder.

Bymæssig bebyggelse og jordforureninger udgør en trussel mod vandkvali­teten i flere af vandværkernes indvindingsoplande.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer