Home Indsatsplaner grundvand Brædstrup Indsatsplan

Brædstrup Indsatsplan

Indledning

Horsens Kommune fremlægger hermed et forslag til indsatsplan for grund­vands­beskyttelse for Brædstrup/Våbensholm indsatsområdet, som omfatter Området med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) Brædstrup/Våbens­holm inklusiv indvindingsoplandene til Bjerreboværket, Brædstrup, Græd­strup, Hårup, Sønder Vissing, Træden-Gammelstrup, Voervadsbro og Åstrup­lund Vandværker. Indsatsplanen skal sikre, at vandværkerne fortsat kan levere godt drikkevand til deres forbrugere. Med Brædstrup/­Våbens­holm områdets placering tæt på Trekant-området med et stort og voksende drikkevandsbehov, skal planen derfor også sikre, at der i fremtiden vil være mulighed for at etablere nye kildepladser i de områder indenfor OSD, hvor der i dag er en god ressource, som endnu ikke er udnyttet.  

Planen skal sikre, at det grundvand, som vandværkerne skal indvinde nu og i fremtiden, beskyttes mod forurening. Det er målet at sikre godt drikkevand til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling og uden risiko for at kravene til drikkevandskvaliteten overskrides.

Indsatsplanen beskriver hvilke trusler, der er mod drikkevandsforsyningen, hvilke tiltag, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af indsatserne samt en tidsplan for iværksæt­tel­sen af de konkrete handlinger.

 

Som baggrund for indsatsplanen har Naturstyrelsen Aarhus og det tidligere Miljøcenter Århus og Vejle Amt gennemført en detaljeret kortlægning af området, som omfatter undersøgelser af grundvandsressourcens mængde og kvalitet, sårbarhed overfor nitrat, nitratudvaskning og forureningskilder. Herudover har Horsens Kommune udført detaljerede beregninger med grundvandsmodellen til fastlæggelse af vandværkernes indvindingsoplande, BNBO og grundvandsdannende områder.

Forslaget til Indsatsplan er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe bestående af Horsens Kommune, vandværkerne, Region Midtjylland og landboforenin­ger.  

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til følgende love og bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1430 af 13. december 2006 om indsatsplaner

Bekendt­gørel­­se nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning (Vandforsyningsloven)

Lov nr. 1028 af 20. oktober 2008 om miljømål m.v. for vandforekomster m.m. (Miljømålsloven).

Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer