Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Status Virksomheders affaldsordninger

Virksomheders affaldsordninger

Dagrenovationslignede affald

Horsens Kommune har en indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald fra erhverv, som er en henteordning. Alle erhvervsvirksomheder har pligt til at være tilsluttet og benytte den kommunale indsamlingsordning.

Opsamlingsmateriellet ejes af virksomheden og varierer fra 110 liters plastsække til 18 m3 pressecontainere. Sække og minicontainere tømmes hver uge. Virksomheden opkræves et årligt tømningsgebyr afhængig af beholderstørrelsen og antallet af sække. Maxicontainere og pressecontainere tømmes enten hver uge eller hver 14. dag. Virksomheden opkræves månedligt efter antallet af tømninger og den registrerede vægt af dagrenovationslignede affald.
Frem til 8. juni 2015 varetages indsamlingen af dagrenovationslignende affald af meldgaard MILJØ A/S. 
 

Horsens Kommune har en leveranceaftale med Horsens Kraftvarmeværk, hvor alt forbrændingsegnet affald fra Horsens Kommune bliver forbrændt med energi udnyttelse. Aftalen udløber ved udgangen af 2014,dog med mulighed for forlængelse 1 år. Aftalen sikrer, at det uhygiejniske affald brændes umiddelbart efter indsamlingen.

 

Genbrugspladser

Horsens Kommune har genbrugspladser i Horsens Brædstrup og Vedslet. Erhverv kan benytte genbrugspladserne til affald, der i karakter svarer til det affald, der kommer fra en husholdning. Erhverv må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året til genbrugspladserne.

Genbrugspladserne er for gående, cyklende og køretøjer med en tilladt totalvægt på max. 3.500 kg, hertil eventuelt anhænger. Sorteringen er ikke den samme på alle pladser.

Erhverv skal være tilmeldt genbrugspladsordningen gennem en SMS-ordning, hvor de enkelte virksomheder betaler et fast beløb pr besøg, for de gange de kommer på genbrugspladserne.

FORBRÆNDING OG DEPONERING

Forbrændingsegnet affald

Bortskaffelse af forbrændingsegnet affald gennemføres som en anvisningsordning, hvor Horsens Kommune anviser det forbrændingsegnede affald, som ikke kan genanvendes, til forbrænding med energiudnyttelse på miljøgodkendt anlæg. Horsens Kommune har sikret kapacitet og priser til forbrænding af erhvervsaffald på Horsens Kraftvarmeværk A/S, Dong Energy. Virksomheder der benytter ordningen betaler efter vægt, direkte til forbrændingsanlægget. 

Mindre mængder forbrændingsegnet affald kan afleveres til Horsens Kommunes genbrugspladser. 

Deponeringsegnet affald

Bortskaffelse af affald til deponering gennemføres som en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet skal afleveres til Horsens Kommunes Deponeringsanlæg, Endelavevej 32, 8700 Horsens. Virksomheder der benytter ordningen betaler efter vægt, direkte til Horsens Kommunes Deponeringsanlæg. 
Mindre mængder deponeringsegnet affald kan afleveres til Horsens Kommunes Genbrugspladser.

Ikke-genanvendeligt PVC-affald

Bortskaffelse af ikke-genanvendeligt PVC-affald gennemføres som en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet skal afleveres til Horsens Deponeringsanlæg, Endelavevej 32, 8700 Horsens. Virksomheder der benytter ordningen betaler efter vægt, direkte til Horsens Kommunes Deponeringsanlæg. 
Mindre mængder ikke-genanvendeligt PVC kan efter sortering afleveres til Horsens Kommunes Genbrugspladser. 

Imprægneret træ

Imprægneret træ, som ikke kan materialenyttiggøres, anvises til nyttiggørelse ved forbrænding på særlige anlæg med godkendelse hertil. Imprægneret træ afleveres til Horsens Kommunes Mellemdepot Endelavevej 32, 8700 Horsens. Virksomheder der benytter ordningen betaler efter vægt, direkte til Horsens Kommunes Mellemdepot. 

Mindre mængder imprægneret træ kan afleveres til Horsens Kommunes genbrugspladser.

FARLIGT AFFALD

 

Indsamling af farligt affald foretages af det fælleskommunale interessentselskab Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS I/S), Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia. Selskabet har til formål at varetage opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald. 
Ordningen gennemføres som en fælleskommunal indsamlingsordning i form af en henteordning for klinisk risikoaffald og for farligt affald fra olie- og benzinudskillere samt en anvisningsordning for øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald. Virksomhederne betaler efter forbrug.

Batterier og akkumulatorer

Bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer gennemføres som en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen fungerer både som en bringe- og henteordning, hvor batterier og akkumulatorer kan afleveres til genbrugspladserne eller hentes i forbindelse med dagrenovationsindsamlingen.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer