Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Status Kommunale anlæg

Kommunale anlæg

 

Horsens Kommune har ifølge Affaldsbekendtgørelsen pligt til at anvise behandlingsmulighed for det affald, som bliver produceret i Kommunen. 

Horsens Kommune ejer og driver følgende affaldsbehandlingsanlæg

·         Horsens Deponeringsanlæg
·         Mellemdepot
·         Horsens Kompostplads
·         Genbrugs- og kunstbutik 

 

 
Horsens Kommune ejer følgende container- og omlastestationer

·         Containerplads på Endelave
·         Genbrugspladsen i Horsens
·         Genbrugspladsen i Brædstrup
·         Genbrugspladsen i Vedslet
·         Ca. 115 miljøstationer 

Horsens Kommune er part i den fælleskommunale modtagestation for farligt affald

·         MOTAS I/S, Modtagestation Syddanmark I/S

KOMMUNALE AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG

Horsens Deponeringsanlæg

Horsens Kommune ejer og driver Horsens Kommunes Deponeringsanlæg. Deponeringsanlægget råder over et ca. 17 ha stort areal, som er inddæmmet af Horsens Fjord. Deponeringsanlæggets restvolumen vurderes at være ca. 900.000 m3 svarende til 670.000 tons.  

 Deponeringsanlægget modtager udelukkende affald fra Horsens Kommune. Indvejning til Deponeringsanlægget sker på Brovægten. Affaldet bliver deponeret fra tip. Asbest bliver placeret i et særligt område med grab. Efterhånden som området bliver fyldt op, afdækkes det med jord.

Deponeringsanlægget er godkendt til deponering af ikke brændbare, ikke genanvendelige og ikke farlige affaldstyper af:

 ·         Storskrald
·         Haveaffald
·         Erhvervsaffald
·         Bygningsaffald
·         Spildevandsslam, sand og ristestof
·         PVC
·         Lettere forurenet jord 
·         Asbestaffald
·         Slagger 

 Detaljeret beskrivelse af fraktioner til deponering er beskrevet i Deponeringsanlæggets positivliste.   

 Deponeringsanlæggets miljøgodkendelse er revideret i 2006.

 

Vurdering

Den store stigning i mængden af affald til deponering fra 2009 til 2010 skyldes hovedsageligt, at Horsens Kommune overtog driften af Vedslet og Brædstrup genbrugspladser 1. januar 2010. Herefter bliver mængderne af deponeringsegnet affald fra de to genbrugspladser kørt til Horsens Deponeringsanlæg. Endvidere var der et takstfald på ca. 15 % inkl. moms pr. tons for aflevering af affald til deponi i starten af 2010. 
Mængden af asbestaffald er steget med ca. 75 % fra 2009 til 2010, hvilket kan skyldes at borgere og virksomheder er blevet mere opmærksom på, at asbestaffald skal afleveres til genbrugspladsen i Horsens eller til Horsens Deponeringsanlæg. Endvidere kan årsagen være, at der i årerne 2007-2009 var lukket for modtagelsen af asbest på Genbrugspladsen i Horsens. 

Ristestof og fedt fra renseanlægget er de seneste år afsat til forbrænding. Samt at sand fra sandfang på Horsens Kommunes Centralrenseanlæg er afsat til genanvendelse i 2011.

 

 

Horsens Kommunes Mellemdepoter til genanvendelige materialer

Horsens Kommune ejer og driver Horsens Kommunes Mellemdepoter, der råder over ca. 11 ha. Mellemdepoterne indeholder et jordhotel til ren jord og jord fra vejarbejde til genanvendelse samt et areal til mellemoplæg af genanvendelige fraktioner som jern, gips, rent træ, imprægneret træ og mursten og brokker. Der fortages sortering og neddeling inden omlastning til videre forarbejdning. 

Mellemdepotets miljøgodkendelse er fra 2006. 

Horsens Kommunes Kompostplads

Horsens Kommune ejer og driver Horsens Kommunes Kompostplads. Kompostpladsen råder over et ca. 16.000 m2 stort areal, hvoraf de ca. 5.200 m2 er aflæsningsareal for borgerne.

Kompostpladsen modtager have-parkaffald fra private grundejere og virksomheder i Horsens Kommune som en del af genbrugspladsordningen. Anlæggets overskydende kapacitet tilbydes anlægsgartnere og større kunder, som efter forudgående vejning og betaling leverer ca. 20 % af anlæggets mængder. Årligt modtages 6 - 9.000 tons haveaffald. 

Der er tale om et lavteknologisk mileanlæg. 

Neddeling af haveaffaldet foretages af ekstern entreprenør, mens øvrige processer foretages med Horsens Kommunes eget materiel og personale. Komposteringsprocessen tager op mod 6 måneder, hvorunder haveaffaldet vægtmæssigt reduceres til ca. 30 %. Den færdige kompost afsættes til private husejere eller større anlægsarbejder og jordforbedringsformål. 

 

 

KOMMUNALE MODTAGEANLÆG

Miljøstationer

Horsens Kommune har etableret ca. 115 miljøstationer, hvor der er opstillet containere til opsamling af papir, flasker og glas. Desuden er der på de fleste også mindre bokse til batterier. Pladserne tilses dagligt på hverdage. 

Tømning af containerne i Horsens sker efter en fastlagt rute, 1-4 gange pr. uge for papircontainerne og 1-8 gange pr. måned for glascontainerne. Tømningen i Horsens er udliciteret til Arthur Andersen Transport. Tømningen af containerne i Gedved og Brædstrup varetages af A/S Møller Jensen. 

Ca. 50% af det papir og 40% af det glas , som indsamles i Horsens Kommune bliver indsamlet på Miljøstationerne.  

Genbrugspladserne i Horsens Kommune

Genbrugspladserne er omdrejningspunktet for indsamling af affald fra husholdningerne i kommunen. Samtidig giver de mulighed for aflevering af mindre mængder erhvervsaffald. 

 

 

 

 Genbrugspladsen i Horsens er ca. 26.000 m2 stor med cirka 40 containere og åbne siloer til jord og murbrokker, samt en speciel bygning til modtagelse af farligt affald, elektronik og genbrugsting. Som den eneste plads er der opstillet container til modtagelse af asbestholdigt affald. På pladsen er opsat en touchskærm med en sorteringsguide. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er revideret i forbindelse med renoveringen i 2012. Den ugentlige åbningstid er 66,5 timer. 

Genbrugspladsen i Brædstrup råder over et areal på 4.800 m2, ca. 25 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 1999 og revideret i 2008. Den ugentlige åbningstid er 37 timer. 

Genbrugspladsen i Vedslet råder over et areal på 5.300 m2, ca. 25 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 2000 og er revideret i 2008. Den ugentlige åbningstid er 37 timer. 

Genbrugspladserne modtager sorteret affald til specialbehandling, genanvendelse, forbrænding og deponering. Borgerne skal selv sørge for, at affaldet sorteres korrekt efter anvisning på skilte eller fra personale. Genbrugspladserne er bemandet i hele åbningstiden. 

Besøgstallet på genbrugspladserne er ikke registreret de seneste år pga. tekniske problemer og ombygning.

Containerplads på Endelave

Horsens Kommune ejer og driver Endelave Containerplads. På pladsen modtages affald fra husholdninger og virksomheder. Tilsyn med pladsen og tømning af containere fortages i samarbejde med en lokal entreprenør og Horsens Genbrugsplads. 


Affald og Genbrug undersøger muligheden for at finde en anden mere bynær placering, med mulighed for øget sortering af affaldet.

KOMMUNALE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER AFFALD

Mellemdepoter

Horsens Mellemdepot fungerer som omlastestation for forskellige affaldsfraktioner fra genbrugspladserne. Desuden foretages neddeling af træ, imprægneret træ og murbrokker. Den overskydende kapacitet på anlægget anvendes til modtagelse af træ, imprægneret træ og murbrokker fra virksomheder efter forudgående indvejning på brovægten. 

VIRKSOMHEDER SOM HORSENS KOMMUNE ER INTERESSENTER I

MOTAS I/S

Horsens Kommune er interessent i MOTAS I/S – Modtagestation Syddanmark I/S, som er et fælleskommunalt selskab for Kommuner i Region Syddanmark samt tidligere Kommuner i Vejle Amt. 

Selskabet administrerer og forestår indsamlingen af farligt affald, herunder tømning af olie- og benzinudskillere og indsamling klinisk risikoaffald for Horsens Kommune.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer