Affaldshåndteringsplan

Husholdningernes affaldsordninger

Dagrenovation

Indsamling af dagrenovation er en henteordning. Alle husholdninger har pligt til at være tilsluttet og benytte den kommunale indsamlingsordning. Opsamlingsmateriellet ejes af grundejeren og varierer fra 110 liters plastsække til 18 m3 pressecontainere. Sække og minicontainere tømmes hver uge. Grundejeren opkræves et årligt tømningsgebyr afhængig af beholderstørrelsen og antallet af beholder. Maxicontainere og pressecontainere tømmes enten hver uge eller hver 14. dag. Grundejeren opkræves månedligt efter antallet af tømninger og den registrerede vægt af dagrenovationen.    
Frem til 8. juni 2015 varetages indsamlingen af dagrenovation af meldgaard MILJØ A/S.

Det muligt at hjemmekompostere organisk affald fra husholdningen. Horsens Kommune har en leveranceaftale med Horsens Kraftvarmeværk A/S, hvor alt dagrenovation fra Horsens Kommune bliver forbrændt med energi udnyttelse. Aftalen udløber ved udgangen af 2014, dog med mulighed for forlængelse 1 år. Aftalen sikrer, at det uhygiejniske affald brændes umiddelbart efter indsamlingen.

 

 

Glas, papir og pap

Horsens kommunes ordninger for indsamling af glas, papir og pap er både en hente- og en bringeordning. Miljøstationerne fungerer som bringeordning mens spejdernes indsamling af papir og pap, samt papircontainere ved boligkomplekser fungerer som henteordninger. 
Husholdningerne betaler kollektivt for driften af ordningerne som en del af husholdningsgebyret. 

Miljøstationer

Der er ca. 115 miljøstationer fordelt i hele kommunen. Her kan borgerne aflevere papir og glas. Miljøstationerne er så vidt muligt placeret ved supermarkeder, boligforeninger og andre steder, hvor der naturligt færdes mange mennesker.

Spejdernes papir- og papindsamling

I enkelte områder har spejderne etableret husstandsindsamlinger af papir og pap. Indsamlingerne foretages på forskellige datoer, som aftales med Horsens Kommune. Spejderne afregnes af Horsens Kommune.

Papircontainer ved boligkomplekser

Der er muligt for boligkomplekser på mere end 30 boligenheder at få opsat containere til papir. Ordningen dækker også kollegiekomplekser med mere end 50 værelser/lejligheder. Papircontainerne tømmes en gang om ugen. Brugerne betaler selv for opstillingen af containeren, mens omkostningerne ved tømningen betales af kommunen.

Storskrald og haveaffald

Storskraldsordningen fungerer som en ringeordning - henteordning. Horsens Kommune indsamler ved skel/fortov efter borgerens forudgående bestilling. Der indsamles i storskrald en dag om ugen i hele kommunen. 
Husholdningerne betaler kollektivt for driften af ordningerne som en del af husholdningsgebyret. 

Genbrugspladser

Horsens Kommune har genbrugspladser i Horsens, Brædstrup og Vedslet. Pladserne fungerer som indsamlingsordning for emballager, bygningsaffald, storskrald, haveaffald og farligt affald. Sorteringen er ikke den samme på alle pladser.  
Genbrugspladserne er for gående, cyklende og køretøjer med en tilladt totalvægt på max. 3.500 kg, hertil eventuelt anhænger.  
Husholdningerne betaler kollektivt for driften af ordningerne som en del af husholdningsgebyret. 

Farligt affald

Ordningerne for farligt affald omfatter mindre mængder farligt affald, der ikke afleveres på genbrugspladserne.  
Horsens Kommunes ordninger for farligt affald fungerer som bringeordninger. 
Husholdningerne betaler kollektivt for driften af ordningerne som en del af husholdningsgebyret. 

Farvehandlerordning

Borgere har mulighed for at aflevere malingsrester og andet farligt affald tilbage til en farvehandler, der kan rekvirere Horsens Kommune til at hente det indsamlede affald. 

Apotekerordning

Borgere har mulighed for at aflevere medicinrester på apotekerne. 
Apotekerordningen er blevet ændret, så den ikke omfatter kanyler og lignende klinisk risikoaffald. Dette skal nu afleveres på genbrugspladserne.  

Batteriindsamling

Horsens Kommune har en husstandsindsamling af batterier, hvor borgerne lægger batterierne i en pose på låget af affaldsstativet eller i en batterikurv, der opsættes i umiddelbar nærhed af dagrenovationscontaineren. 
Batterier kan også afleveres på genbrugspladserne og ved de miljøstationer, som har affaldsstativ med batteriindkast.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer