Affaldshåndteringsplan

Kildesortering ved boliger med have

Ud fra erfaringer fra andre kommuner er det undersøgt, hvor meget der kan forventes afleveret til genanvendelse ved forskellige ordninger for indsamling og aflevering af affald. For at Horsens Kommunes mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2018 kan nås, er det nødvendigt at indføre husstandsindsamling af forskelligt papir- og emballageaffald.  

Affald og Genbrug har i forbindelse med seneste udbud på ”Indsamling af dagrenovation” og ”Forbrænding af forbrændingsegnet affald” indgået kontrakter som løber til juni 2015. Affald og Genbrug kan ikke forlænge den nuværende kontrakt med vognmanden for ”Indsamling af dagrenovation”. Derfor skal indførelse af det nye affaldssystem ske med virkning fra juni 2015.  

Det nye affaldssystem

Husholdningsaffaldet ved boliger med haver vil blive indsamlet i to affaldsbeholdere. Én beholder til papir- og emballageaffald og én beholder til mad- og restaffald. Beholderen til indsamling af papir- og emballageaffald bliver en to-delt beholder. Ét rum til indsamling af papir og karton og ét rum til indsamling af plast-, glas- og metalemballage. Beholderen vil blive tømt hver 4. uge.

Den anden beholder vil ligeledes blive en to-delt beholder med ét rum til mad affald og ét rum til restaffaldet, så også ressourcerne i det mad affald kan udnyttes og genanvendes (energi og fosfor). 

Begge beholdere tømmes med renovationsbiler med to kamre, således kan begge beholderens kamre tømmes samtidig uden at det bliver blandet sammen i renovationsbilen. Ved at husstandsindsamle papir- og emballageaffald og kildesortere mad affald forventer vi at kunne hæve genanvendelsesprocenten fra de nuværende 19 % til en genanvendelsesprocent på 48. 

 

Beholderen til mad- og restaffald vil blive tømt hver 14. dag, da det forventes, at mængden af restaffald falder, når papir-, og emballageaffald sorteres fra til genanvendelse. 

Det vurderes, at det nye indsamlingssystem vil medføre en meromkostning på 4,3 mio. kr. pr år svarende til en forhøjelse af affaldsgebyrerne pr. husstande på cirka125 kr. pr. år. Dette skyldes bl.a. det øgede serviceniveau med afhentning af flere affaldstyper hjemme hos borgeren, og at Horsens Kommune indkøber beholderne til borgerne. De økonomiske og miljømæssige vurderinger og de indregnede forudsætninger, er nærmere beskrevet i bilag 7. 

I forbindelse med indførelse af indsamling af affald i beholdere vil Affald og Genbrug montere chips på beholderne. Montering af chips på beholderne giver mulighed for digital registrering af adresser, tid og dato for tømning, indberetning af afvigelser samt alarm, hvis en beholder glemmes. 

I forbindelse med indførelse af indsamling af affald i beholdere vil Horsens Kommune endvidere undersøge, hvor ofte der er behov for en vaske-/spuleordning af beholderne til restaffald/madaffald. Det skal endvidere vurderes om ordningen skal gøres obligatorisk eller om den skal tilbydes som et tilvalg.  

Ved at indføre indsamling af affald i beholdere i stedet for sække, har Horsens Kommune fremtidssikret systemet med hensyn til Arbejdstilsynets regler. Ved beholdere minimeres de mange tunge løft hos skraldemændene og faren for at skraldemanden skære sig på spidse og skarpe genstande minimeres. 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer